คนดี กับ คนไม่ดี (พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

คนดี กับ คนไม่ดี (ธรรมะประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔)
: แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐
: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คนดี คนหนึ่ง ย่อมสามารถใช้ความดีของเขาให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นความดีงาม
เป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่สถาบันของไทยได้

ตรงกันข้ามกับ คนไม่ดี สักคนหนึ่ง ที่ย่อมใช้ความชั่ว ความเห็นแก่ตัว ความมุ่งร้ายทำลาย
คนที่มีความน่าริษยา เพราะความดีงามด้วยชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งกว่า

ความไม่ดีในความหมายของชื่อที่เรียกขานก็แตกต่างกันกับคำว่าคนดี นิสัยใจขอ
ความประพฤติปฏิบัติก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเป็นธรรมดา

คนดีคือคนที่ทำความดีเต็มสติปัญญาความสามารถ คนไม่ดีก็คือคนที่ทำความไม่ดีอยู่
อย่างเต็มสติปัญญาความสามารถเช่นกัน

คนไม่ดียากที่จะส่งเสริมคนดี มีแต่จะทำลายด้วยความอิจฉาริษยา แต่คนดีที่มีจิตใจอ่อน
เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ จึงง่ายต่อการที่จะใจอ่อนเข้าร่วมส่งเสริมคนไม่ดี ทำให้เหมือนดัง
คนดีได้กลายเป็นคนไม่ดีไปด้วย

ซึ่งที่จริงไม่ใช่เช่นนั้น คนดีก็คือคนดี ที่มีความดี ที่มุ่งทำความดี แต่อย่างว่าคนดีมักมี
ความอ่อนเป็นพื้นนิสัย คือพื้นของจิตใจอ่อนไหวต่อการแสดงออกซึ่งน้ำใจ จะเมตตา
ไปโดยไม่รู้ความควรไม่ควร

หรือโดยไม่รู้ความถูกความผิดที่แท้จริง ทำบุญจึงเหมือนทำบาป เช่นนี้ปรากฎให้เห็นอยู่
ยิ่งเป็นคนดีเพียงไรอันตรายจากความอ่อนของจิตใจก็ยิ่งมากเพียงนั้น ขอให้รอบคอบให้
อย่างยิ่งในจิตใจของตนเอง ที่รู้ตัวว่าเป็นคนดีที่อ่อนโยนยิ่งนักเถิด

>> ที่มาข้อมูล : thammaonline.com