คุณธรรมกับการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของชาติและสังคม ชาติไหน ประเทศไหน มีการจัดการศึกษาที่ดี ประชาชนได้รับการศึกษาย่อมทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาที่ดี มิใช่ทำให้คนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องปลูกฝังให้คนในประเทศมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย จึงจะทำให้ประเทศและสังคมมีความสุขอย่างแท้จริง

ใน “แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559” (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) มีวัตถุประสงค์ให้มีการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีการเน้นประเด็น “คุณธรรม” ในหลายข้อ คือ วัตถุประสงค์ 1 แนวนโยบายข้อ 1.2 “ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง”

PDF File อ่านต่อ ...