คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต..

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 สำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง คุณธรรมกับการดำเนินชีวิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------------------------
ตอน ความสามัคคี

-------------------------------------------------------
ตอน การสร้างความสุขด้วยวิถีพอเพียง