คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี) : รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

เรื่อง : รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

โดย

คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)