พงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา ..ความดีที่ลูกช้างทำ (มิ.ย. ๒๕๕๕)

“นายพงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา ..ความดีที่ลูกช้างทำ”
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายพงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา นักศึกษารหัส ๕๓๑๙๑๐๑๓๖ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เก็บเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีผู้ทำตกบริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด และนำมาคืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อคืนให้เจ้าของ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายภัทรดนัย ทิพย์สุทธิ์ นักศึกษารหัส ๕๔๑๐๑๐๑๐๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาสอบถามที่สำนักหอสมุดเกี่ยวกับเงินที่ได้ทำตกไว้ โดยแสดงตนตรงกับข้อมูลที่ห้องสมุดสำรวจจากกล้องวงจรปิดและระบบประตูควบคุมการเข้าห้องสมุด และขอรับเงินดังกล่าวคืนไป

สำนักหอสมุดขอยกย่อง นายพงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา ที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีนักศึกษาที่มีคุณธรรมเช่นนี้ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นสืบไป

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่