นายสุรพล สงณรงค์ : การพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล..

เรื่อง :การพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
:ศึกษากรณีชุมชนบ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย
นายสุรพล สงณรงค์
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)