ธนา นิลชยโกว : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา

เรื่อง :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้
การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา

โดย
ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)