ศูนย์การรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เลขเรียก VCDท 444
สามารถค้นหาได้ที่มุมคุณธรรม สำนักหอสมุด ชั้น 1 อาคารใหม่