ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา..

เรื่อง : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
และค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Roles of Higher Education Institutions Influencing Towards Cultural and Value Development for Youths in Three Southern Border Provinces

โดย
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และอ้อมใจ วงษ์มณฑา
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)