สนิท สายธนู : โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้..

เรื่อง : โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธร

โดย
สนิท สายธนู
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)