สืบพงศ์ ธรรมชาติ : สังเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง : สังเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)