ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ : การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล..

เรื่อง : การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล :ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น

โดย
นายไพฑูรย์ สมแก้ว,นายประโมทย์ สังหาญ,นายธวัชชัย พรหมพันธุ์ใจ
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)