3 คุณธรรมนำไทย (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย)


VCD ท 382
สามารถค้นหาได้ที่มุมคุณธรรมชั้น1 อาคารใหม่