งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

ภาพกิจกรรม

....................................................