Reply to comment

5. ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ..

เรื่อง : ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร

โดย
ถิราพร ศุภสิริวุฒิ

Reply