admin's blog

กิจกรรมคนดีมีคุณธรรม@สำนักหอสมุด

กิจกรรมคนดีมีคุณธรรม@สำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จากการเก็บของมีค่าและนำส่งคืนเจ้าของ ได้แก่ นายมนต์ พานทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุธิมา ยิ้มภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภกานต์ ถวิลประวัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงหรือ ?


สำนักหอสมุด ได้จัดการบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก...จริงหรือ ?
โดย พระดนัย นนฺทธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 23
กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่