กิจกรรมคนดีมีคุณธรรม@สำนักหอสมุด

กิจกรรมคนดีมีคุณธรรม@สำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จากการเก็บของมีค่าและนำส่งคืนเจ้าของ ได้แก่ นายมนต์ พานทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุธิมา ยิ้มภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภกานต์ ถวิลประวัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงหรือ ?


สำนักหอสมุด ได้จัดการบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก...จริงหรือ ?
โดย พระดนัย นนฺทธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 23
กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรัพยากรห้องสมุด


ประชาสัมพันธ์

พระราชดำรัสเรื่องการจัดการน้ำ

คลิกอ่านรายละเอียด...

ธรรมดีที่พ่อทำ

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมดีที่พ่อทำ”

สำนักหอสมุด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมดีที่พ่อทำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทราบแนวทางและหัวข้อธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติ โดยมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีซี คอนซัลแตนท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำนักหอสมุด

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

ภาพกิจกรรม

....................................................

คุณธรรมกับการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของชาติและสังคม ชาติไหน ประเทศไหน มีการจัดการศึกษาที่ดี ประชาชนได้รับการศึกษาย่อมทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาที่ดี มิใช่ทำให้คนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องปลูกฝังให้คนในประเทศมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย จึงจะทำให้ประเทศและสังคมมีความสุขอย่างแท้จริง