CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SEARCH Reset
โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเอกสารล้านนาภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยความร่วมมือของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยสังคม
สำนักหอสมุด คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200