Journal selector Chiang Mai University Library

Journal Selector

us

Scopus Search

เลือกหัวข้อสำหรับค้นหา

คำค้น

จำนวนหน้าที่ค้นพบ

Result

Result 17406record(s)

Authur Name
Thongtem, S. ( 347 )
Sriboonchitta, S. ( 321 )
Thongtem, T. ( 314 )
Lumyong, S. ( 305 )
Yimnirun, R. ( 269 )
Tongsong, T. ( 263 )
Chattipakorn, N. ( 240 )
Ananta, S. ( 223 )
Tunkasiri, T. ( 215 )
Phanichphant, S. ( 211 )
Subject Area
Medicine (all) ( 5803 )
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) ( 2720 )
Agricultural and Biological Sciences (all) ( 2347 )
Engineering (all) ( 2333 )
Materials Science (all) ( 2324 )
Physics and Astronomy (all) ( 2159 )
Chemistry (all) ( 1743 )
Mathematics (all) ( 1384 )
Computer Science (all) ( 1300 )
( 5 )
Publish Years
2019(372 )
2018(1915 )
2017(1605 )
2016(1478 )
2015(1273 )
2014(1190 )
2013(1052 )
2012(1069 )
2011(952 )
2010(867 )
1 ) Synthesis of Hydroxyapatite with Antibacterial Properties Using a Microwave-Assisted Combustion Method

Creator : Lamkhao S.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2019-12-01
2 ) Interactions of HLA-DR and Topoisomerase I Epitope Modulated Genetic Risk for Systemic Sclerosis

Creator : Kongkaew S.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2019-12-01
3 ) A hybrid of 2D materials (MoS 2 and WS 2 ) as an effective performance enhancer for poly(lactic acid) fibrous mats in oil adsorption and oil/water separation

Creator : Krasian T.
Publication : Chemical Engineering Journal
Cover Date: 2019-08-01
4 ) Understanding the role of Ru dopant on selective catalytic reduction of NO with NH 3 over Ru-doped CeO 2 catalyst

Creator : Chitpakdee C.
Publication : Chemical Engineering Journal
Cover Date: 2019-08-01
5 ) DNA-based bead array technology for simultaneous identification of eleven foodborne pathogens in chicken meat

Creator : Charlermroj R.
Publication : Food Control
Cover Date: 2019-07-01
6 ) Surface composition of MAPb(I x Br 1−x ) 3 (0 ≤ x ≤ 1) organic-inorganic mixed-halide perovskites

Creator : Pengpad A.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-06-15
7 ) Quality and bioactive compounds of blends of Arabica and Robusta spray-dried coffee

Creator : Wongsa P.
Publication : Food Chemistry
Cover Date: 2019-06-15
8 ) Low susceptibility of asunaprevir towards R155K and D168A point mutations in HCV NS3/4A protease: A molecular dynamics simulation

Creator : Kammarabutr J.
Publication : Journal of Molecular Graphics and Modelling
Cover Date: 2019-06-01
9 ) Biogenic synthesis of silver palladium bimetallic nanoparticles from fruit extract of Terminalia chebula – In vitro evaluation of anticancer and antimicrobial activity

Creator : Sivamaruthi B.
Publication : Journal of Drug Delivery Science and Technology
Cover Date: 2019-06-01
10 ) Combined exercise and calorie restriction therapies restore contractile and mitochondrial functions in skeletal muscle of obese–insulin resistant rats

Creator : Pattanakuhar S.
Publication : Nutrition
Cover Date: 2019-06-01
11 ) Influence of steam cooking on pro-health properties of Small and Large variety of Momordica charantia

Creator : Lubinska-Szczygeł M.
Publication : Food Control
Cover Date: 2019-06-01
12 ) Emissions of pollutant gases, fine particulate matters and their significant tracers from biomass burning in an open-system combustion chamber

Creator : Chantara S.
Publication : Chemosphere
Cover Date: 2019-06-01
13 ) Phage shock protein and gene responses of Escherichia coli exposed to carbon nanotubes

Creator : Anh Le T.
Publication : Chemosphere
Cover Date: 2019-06-01
14 ) Sensitive amperometric biosensors for detection of glucose and cholesterol using a platinum/reduced graphene oxide/poly(3-aminobenzoic acid) film-modified screen-printed carbon electrode

Creator : Phetsang S.
Publication : Bioelectrochemistry
Cover Date: 2019-06-01
15 ) Dystrophin is required for normal synaptic gain in the Drosophila olfactory circuit

Creator : Jantrapirom S.
Publication : Brain Research
Cover Date: 2019-06-01
16 ) The effect of direct hemoperfusion with polymyxin B immobilized cartridge on meropenem in critically ill patients requiring renal support

Creator : Singhan W.
Publication : Journal of Critical Care
Cover Date: 2019-06-01
17 ) Elastic and ‘transparent bone’ as an electrochemical separator

Creator : Owuor P.
Publication : Materials Today Chemistry
Cover Date: 2019-06-01
18 ) Molecular signaling mechanisms of renal gluconeogenesis in nondiabetic and diabetic conditions

Creator : Swe M.
Publication : Journal of Cellular Physiology
Cover Date: 2019-06-01
19 ) Chitosan intercalated bentonite as natural adsorbent matrix for water-soluble sappanwood dye

Creator : Jimtaisong A.
Publication : International Journal of Biological Macromolecules
Cover Date: 2019-05-15
20 ) Dielectric response on ultraviolet light irradiation of Ba 0.85 Ca 0.15 Zr 0.1 Ti 0.9 O 3 based ceramics

Creator : Jaiban P.
Publication : Materials Letters
Cover Date: 2019-05-15
21 ) Combination of exercise and calorie restriction exerts greater efficacy on cardioprotection than monotherapy in obese-insulin resistant rats through the improvement of cardiac calcium regulation

Creator : Palee S.
Publication : Metabolism: Clinical and Experimental
Cover Date: 2019-05-01
22 ) Social networks and the resilient livelihood strategies of Dara-ang women in Chiang Mai, Thailand

Creator : Ayuttacorn A.
Publication : Geoforum
Cover Date: 2019-05-01
23 ) On the Hamming distances of repeated-root constacyclic codes of length 4p s

Creator : Dinh H.
Publication : Discrete Mathematics
Cover Date: 2019-05-01
24 ) Enhanced mucosal immune responses, immune related genes and growth performance in common carp (Cyprinus carpio) juveniles fed dietary Pediococcus acidilactici MA18/5M and raffinose

Creator : Hoseinifar S.
Publication : Developmental and Comparative Immunology
Cover Date: 2019-05-01
25 ) Gliding arc discharge non-thermal plasma for retardation of mango anthracnose

Creator : Phan K.
Publication : LWT
Cover Date: 2019-05-01
26 ) High-sensitivity troponin I for cardiovascular risk stratification in the general asymptomatic population: Perspectives from Asia-Pacific

Creator : Lam C.
Publication : International Journal of Cardiology
Cover Date: 2019-05-01
27 ) Expression and biochemical characterization of a new alkaline tannase from Lactobacillus pentosus

Creator : Kanpiengjai A.
Publication : Protein Expression and Purification
Cover Date: 2019-05-01
28 ) H 2 gas sensor based on PdO x -doped In 2 O 3 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis

Creator : Inyawilert K.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-05-01
29 ) Novel FeVO 4 /Bi 7 O 9 I 3 nanocomposite with enhanced photocatalytic dye degradation and photoelectrochemical properties

Creator : Chachvalvutikul A.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-05-01
30 ) Estrogen deprivation aggravates intracellular calcium dyshomeostasis in the heart of obese-insulin resistant rats

Creator : Palee S.
Publication : Journal of Cellular Physiology
Cover Date: 2019-05-01
31 ) Mechanism and experimental evidence of rapid morphological variant of copper oxide nanostructures by microwave heating

Creator : Kaewyai K.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-04-30
32 ) CuO-Cu 2 O nanocomposite layer for light-harvesting enhancement in ZnO dye-sensitized solar cells

Creator : Wongratanaphisan D.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-04-30
33 ) Diffusion-induced doping effects of Ga in ZnO/Ga/ZnO and AZO/Ga/AZO multilayer thin films

Creator : Bhoomanee C.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-04-30
34 ) Cytokines’ gene expression, humoral immune and biochemical responses of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) to transportation density and recovery in brackish water

Creator : Hoseini S.
Publication : Aquaculture
Cover Date: 2019-04-15
35 ) A MnN4 moiety embedded graphene as a magnetic gas sensor for CO detection: A first principle study

Creator : Impeng S.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2019-04-15
36 ) Anthocyanins and metabolites from purple rice inhibit IL-1β-induced matrix metalloproteinases expression in human articular chondrocytes through the NF-κB and ERK/MAPK pathway

Creator : Wongwichai T.
Publication : Biomedicine and Pharmacotherapy
Cover Date: 2019-04-01
37 ) Tetrahydrocurcumin attenuates phase I metabolizing enzyme-triggered oxidative stress in mice fed a high-fat and high-fructose diet

Creator : Jarukamjorn K.
Publication : Journal of Functional Foods
Cover Date: 2019-04-01
38 ) Polynomial copula transformations

Creator : Tasena S.
Publication : International Journal of Approximate Reasoning
Cover Date: 2019-04-01
39 ) The influence of the open burning of agricultural biomass and forest fires in Thailand on the carbonaceous components in size-fractionated particles

Creator : Phairuang W.
Publication : Environmental Pollution
Cover Date: 2019-04-01
40 ) Corrigendum to “Combined effects of dietary low molecular weight sodium alginate and Pediococcus acidilactici MA18/5M on growth performance, haematologicaland innate immune responses of Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles” [FSI 79 (2018) 34–41] (Fish and Shellfish Immunology (2018) 79 (34–41), (S1050464818302663), (10.1016/j.fsi.2018.05.009))

Creator : Ashouri G.
Publication : Fish and Shellfish Immunology
Cover Date: 2019-04-01
41 ) Enhancement of Nitrate-Removal Efficiency Using a Combination of Organic Substrates and Zero-Valent Iron as Electron Donors

Creator : Kijjanapanich P.
Publication : Journal of Environmental Engineering (United States)
Cover Date: 2019-04-01
42 ) WNT1-associated osteogenesis imperfecta with atrophic frontal lobes and arachnoid cysts

Creator : Kantaputra P.
Publication : Journal of Human Genetics
Cover Date: 2019-04-01
43 ) Optical and photocatalytic properties of bismuth vanadate doped bismuth silicate glasses

Creator : Limpichaipanit A.
Publication : Optik
Cover Date: 2019-04-01
44 ) Extending the shelf life and qualities of baby cos lettuce using commercial precooling systems

Creator : Kongwong P.
Publication : Postharvest Biology and Technology
Cover Date: 2019-04-01
45 ) Roles of pharmacogenomics in non-anthracycline antineoplastic-induced cardiovascular toxicities: A systematic review and meta-analysis of genotypes effect

Creator : Leong S.
Publication : International Journal of Cardiology
Cover Date: 2019-04-01
46 ) A comparison of the effectiveness of voltage stability indices in an optimal power flow

Creator : Khunkitti S.
Publication : IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
Cover Date: 2019-04-01
47 ) Structure and evolution of the Ban Pong Basin, Chiang Mai Province, Thailand

Creator : Mankhemthong N.
Publication : Journal of Asian Earth Sciences
Cover Date: 2019-04-01
48 ) Evolution of a major extensional boundary fault system during multi-phase rifting in the Songkhla Basin, Gulf of Thailand

Creator : Phoosongsee J.
Publication : Journal of Asian Earth Sciences
Cover Date: 2019-04-01
49 ) Effects of dietary arginine supplementation on growth, biochemical, and immunological responses of common carp (Cyprinus carpio L.), stressed by stocking density

Creator : Hoseini S.
Publication : Aquaculture
Cover Date: 2019-03-30
50 ) An overview of solar/visible light-driven heterogeneous photocatalysis for water purification: TiO2- and ZnO-based photocatalysts used in suspension photoreactors

Creator : Wetchakun K.
Publication : Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Cover Date: 2019-03-25
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531 โทรสาร 0-5322-2766
Email: cmuljournalselector@gmail.com
เวลาเปิดบริการ :
ปกติ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ