Journal selector Chiang Mai University Library

Journal Selector

us

รู้จักบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Find Books

Find Articles

Find Course

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการสืบค้น OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
คู่มือการ Renew

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531 โทรสาร 0-5322-2766
Email: cmuljournalselector@gmail.com
เวลาเปิดบริการ :
ปกติ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ