ปีที่ 7 พ.ศ. 2541-2543 ฉบับการประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุด
(QUALITY ASSURANCE IN LIBRARY)
บทบรรณาธิการ
          วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หายไปจากวงการเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ลาเวทีคงมีบทความวารสารที่มีคุณภาพให้อ่านกัน ฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับการประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุด (Quality Assurance in Library) ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของห้องสมุดต่าง ๆ
          ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งห้องสมุดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการผลิตบัณฑิต ที่จำเป็นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดพิมพ์วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุด (Quality Assurance in Library) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการห้องสมุด และผู้ใช้บริการ
          บทความที่นำมาเผยแพร่ เป็นบทความที่เสนอแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุด ในมุมมองของผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ ดร. นวนิตย์ อิทรามะ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอแนวคิด “ทบวงมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ศ. อุทุมพร จามรมาน ได้เสนอแนวคิดในมุมมองของอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพในห้องสมุด”
          นอกจากนี้ยังมีบทความที่กล่าวถึงการนำมาตรฐาน ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ในห้องสมุด 2 บทความ จากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง คุณวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ผู้จัดการส่วนโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ อาจารย์จารุมนต์ จาตุรนต์นที อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ “ข้อคิดเกี่ยวกับการนำ ISO 9000 ไปใช้ในงานห้องสมุด (โดยใช้ ISO 9001 ฉบับปี ค.ศ. 2000)” และ “การประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ: ISO 9002 สำหรับห้องสมุด”
          ในช่วงท้ายได้นำเสนอกรณีตัวอย่างห้องสมุดในประเทศ ที่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพห้องสมุดในระดับหนึ่งแล้ว 2 แห่ง โดย ผศ. ประสิทธิ์ ม้าลำพอง กล่าวถึง การดำเนินงานการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านบริหาร, ทรัพยากรสารนิเทศ, เครื่องมือช่วยค้น, บริการ และระบบเครือข่าย สำหรับคุณวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และปิดท้ายด้วยกรณีตัวอย่างของ Wollongong University Library
          ในอนาคตอันใกล้ห้องสมุดคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประกันคุณภาพการศึกษาได้ เพียงแต่จะเลือกที่จะดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถาบัน ห้องสมุด และบุคลากรของตนมากที่สุด ผู้จัดทำหวังว่า วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
           คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่กรุณามอบบทความให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตีพิมพ์เผยแพร่
กิ่งทอง ศิริมงคล
บรรณาธิการ
ย้อนกลับ