ปีที่ 6 พ.ศ. 2539-2540ฉบับ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศไทย
(NATIONAL BIBLIOGRAPHIC DATABASES)
บทบรรณาธิการ
          วารสารฉบับนี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศไทย เหตุที่ต้องใช้ชื่อนี้แทนคำว่า ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ เนื่องจากต้องการสืบทอดเจตนารมย์ จากการสรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อยการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ” ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2539 ไม่ว่าจะใช้ชื่ออย่างไรก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมก็เป็นวัตถุประสงค์อันเดียวกัน นั่นคือจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นหารายละเอียดของสิ่งพิมพ์ การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด การวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากร
          บทความที่นำมาเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่ได้มาจากการสัมมนาที่กล่าวข้างต้นรวม 13 บทความ บทความหลัก เช่น "SILAS at a Glance" ของ Fauziah lbrahim และ “From ANB to WORLD I” ของ Warwick S. Cathro เป็นบทความที่นำเสนอแนวคิด วิธีการและรูปแบบในการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศเป็นสำคัญ สำหรับบทความอื่น ๆ นั้น เป็นการนำเสนอผลงานและความร่วมมือที่ผ่านมา โดยมีจุดเน้นที่จะผลักดันให้มีการจัดทำฐานข้อมูลในกลุ่มห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยและ และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกันเท่านั้น ดังที่ณัฐธมา ศิริมงคล ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “ความร่วมมือในการใช้ฐานข้อมูลระหว่างห้องสมุด” นอกจากนั้นบทความดังกล่าวยังได้รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลที่ห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้จัดทำขึ้น
          ถึงแม้ว่าการผลักดันของบรรณารักษ์ในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศที่ผ่านมา จะยังไม่ปรากฏเด่นชัด แต่การดำเนินการดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ในประเทศไทยที่จะเร่งผลักดันให้มีการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศขึ้น ซึ่งขณะนี้ความร่วมมือดังกล่าวกำลังดำเนินการให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้น ดังปรากฎในบทความที่ สุวันนา ทองสีสุขใส กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “ความเคลื่อนไหวในการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลบรรณานุกรมระดับประเทศ”
          การจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศไทยนี้ จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านงบประมาณของภาครัฐ เอกชน ดังนั้นห้องสมุดทุกประเภท ทุกระดับของประเทศ พึงตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของประเทศไทยสามารถบังเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้
จีราพรรณ สวัสดิพงษ์
บรรณาธิการ
ย้อนกลับ