เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ ISBN เป็นเลขรหัสที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นรหัสเฉพาะตัวสำหรับหนังสือแต่ละเล่มโดยมี International ISBN Agency (ศูนย์สากล) ตั้งอยู่ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลก และมอบหมายให้สำนักงานแต่ละประเทศบริการเลข ISBN สำเร็จรูปและตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 จะย้ายศูนย์สากลไปอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ การขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติจะทำหน้าที่ในการให้บริการ

          การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ
         สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้หลายช่องทาง ได้แก่
             1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
             2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175
             3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th

          สิ่งพิมพ์ที่ขอหมายเลข ISBN ได้
         ประเภทสิ่งตีพิมพ์ มีดังนี้
             1. หนังสือทั่วไป / จุลสาร
             2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป หรือวิดีทัศน์)
             3. แผนที่
             4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์
         ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ มีดังนี้
             1. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
             2. วิดีทัศน์
             3. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
             4. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา์

          สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN
             1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
             2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
             3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ
             4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
             5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
             6. บัตรอวยพร บัตรคำ
             7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
             8. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์


          หลักการขอเลข ISBN
             1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
             2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
             3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
             4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi-volume)


          การพิมพ์เลข ISBN พิมพ์ได้ 2 รูปแบบ
             ISBN 974-13-3479-6 หรือ ISBN 974 13 3479 6

          ตำแหน่งที่พิมพ์ในตัวเล่ม
             - หลังหน้าปกใน
             - มุมล่างของปกหลัง
             - มุมล่างของสันหนังสือ

          สถานที่ติดต่อ
             กลุ่มงานคัดเลือกและและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ. สามเสน ดุสิตกรุงเทพฯ 10300
             โทรสาร : 0-2281-5450, 0-2628-5183 (แจ้งข้อมูล)
             โทรศัพท์ : 0-2282-3808-9 หรือ 0-2281-5212-3 ต่อ 117 (ขอรับเลข ISBN)
             เว็บไซต์ : www.nlt.go.th , E-mail : isbn@nlt.go.th
(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการขอหมายเลข ISBN)