ระเบียบการใช้ห้องสมุด
การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
บัตรสมาชิกห้องสมุด

     สำหรับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน พร้อมหลักฐานดังนี้
     - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     - นักศึกษา แสดงใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
     - ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย แสดงบัตรประจำตัวบุคลากร
     - อาจารย์พิเศษ/พนักงานส่วนงาน/แพทย์ประจำบ้าน แสดงบัตรประจำตัวบุคลากรและหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ที่สังกัดตามแบบฟอร์มของสำนักหอสมุด

     บัตรสมาชิกชนิดติดบาร์โค้ด ใช้สำหรับบริการยืม-คืน หนังสือระบบอัตโนมัติ
     บัตรสมาชิกชนิดบัตรกระดาษ ใช้ในการยืม-คืนหนังสือ/โสตทัศนวัสดุของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ/สถาบัน ที่ยังไม่ได้ใช้ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ

บัตรสมาชิก PULINET

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการทำบัตรสมาชิก PULINET ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการ
และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก 50 บาท ต่อปี

หลักฐานในการสมัคร

     - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     - แสดง บัตรข้าราชการ หรือบัตร นักศึกษา

สิทธิในการยืมหนังสือ
     
      สามารถไปยืมหนังสื
อ หรือเอกสารด้วยตนเอง ได้ทุกห้องสมุดในข่ายงาน จำนวน 3 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์

สมาชิก PULINET สามารถยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดต่อไปนี้ได้

     1. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
     2. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
        (มอป.)
     3. ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.)
     4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)
     5. กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
     6. สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)
     7. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)
     8. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)
     9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)
     10. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
     11. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

บัตรสมาชิกบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอก หมายถึง

     1. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. ข้าราชการที่เคยรับราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
     3. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั่วไป
     4. นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
     5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
     6. บุคคลอื่น ๆ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดพิจารณาเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

     รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก

ค่าทำบัตรสมาชิก 50 บาท
ค่าบำรุงห้องสมุดปีละ 500 บาท 
ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

     1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย

     2.อาจารย์พิเศษ/พนักงานส่วนงาน/แพทย์ประจำบ้าน
     3.
สมาชิกประเภทนักศึกษา
     4.
นักศึกษาต่างชาติ/นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
     5.สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

การต่ออายุับัตรสมาชิกห้องสมุด

     นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ อาจารย์พิเศษ และพนักงานส่วนงาน
แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด ตามแบบฟอร์มของสำนักหอสมุด
สิทธิการยืืม

ประเภท

วัสดุตีพิมพ์/ไม่ตีพิมพ์

นักศึกษา

ข้าราชการสาย
ก, ข

ข้าราชการสาย ค
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

จำนวน

ระยะเวลา

จำนวน

ระยะเวลา

จำนวน

ระยะเวลา

จำนวน

ระยะเวลา

หนังสือทั่วไป
สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล

 

/

 

7 วัน

 

/

 

14 วัน

 

/

1
ภาค
การศึกษา

 

 

/

 

7 วัน

วิทยานิพนธ์

1 เล่ม

7 วัน

3 เล่ม

7 วัน

3 เล่ม

7 วัน

1 เล่ม

7 วัน

หนังสือสำรอง

/

3 วัน

/

3 วัน

/

3 วัน

/

3 วัน

โสตทัศนวัสดุ

/

7 วัน

/

7 วัน

/

7 วัน

/

7 วัน

นวนิยาย

/

7 วัน

/

7 วัน

/

7 วัน

/

7 วัน

สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
รวมยืมกับห้องสมุดกลาง/
ห้องสมุดคณะ/
ห้องสมุดสถาบันได้ไม่เกิน

 

10 เล่ม

 

15 เล่ม

 

30 เล่ม

 

15 เล่ม


ค่าปรับ : ส่งคืนเกินกำหนดห้องสมุดจะดำเนินการปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
1. ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. ต้องสำรวมกริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
3. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสมุด
4. ต้องแสดงบัตรประจำตัว บัตรสมาชิกทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดขอตรวจ
5. ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
6. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
7. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าห้องสมุด
8. ห้ามทำความสกปรกในห้องสมุด
9. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในห้องสมุด
10. ห้ามฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด
11. ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร และสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
12. ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบีบบออกจากห้องสมุด
13. ต้องนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไป ส่งคืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด
14. ต้องดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หากสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
15. ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และแจ้งบรรณารักษ์
คำชี้แจง
     - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ให้กรอกเฉพาะแบบฟอร์มการขอทำบัตรสมาชิก
        ห้องสมุดเท่านั้น
     - อาจารย์พิเศษ พนักงานส่วนงาน แพทย์ประจำบ้าน ให้กรอกแบบฟอร์มการขอทำบัตร สมาชิกห้องสมุด
       และบันทึกรับรองฯ (พนักงานส่วนงาน หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
       ลูกจ้างโครงการ)
     - นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ให้กรอกแบบฟอร์มการขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด และ บันทึกรับรองฯ
 
Copyright © 2008 Faculty of Social Sciences Library, Chiang Mai University
239 Huay Keaw Rd. Suthep Muang District Chiangmai, Thailand 50200
Tel. 0-5394-3545,0-5394-3518 Fax. 0-5322-2763
Contact Librarian: ravewan@lib.cmu.ac.th