Satit CMU Library

Find Books

Find Articles

Find Course

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการสืบค้น OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
คู่มือการ Renew

ภาพกิจกรรม


Other

cmu library

ห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-941228,053-941229

เวลาเปิดบริการ
เปิดภาคเรียน จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00
ปิดภาคเรียน 08.30-16.30
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตกฤษ