แบบประเมิน
การใช้บริการห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2550
 
ห้องสมุดขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบประเมิน
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินและข้อเสนอแนะจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดต่อไป
ก. สถานภาพของผู้ใช้บริการ
          1.1 กรุณาเลือกสถานภาพ
อื่น ๆ โปรดระบุ
          1.2 กรุณาเลือกหน่วยงาน

อื่น ๆ โปรดระบุ
 
ข. ลักษณะการใช้งาน
1. จำนวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 สัปดาห์
           น้อยกว่า 5 ครั้ง  6-10 ครั้ง  11-15 ครั้ง  มากกว่า 15 ครั้ง
   
2. ท่านเข้าใช้ห้องสมุดช่วงเวลาใดมากที่สุด
           8.30-12.00 น.  12.00-13.00 น.  13.00-16.30 น.  นอกเวลาราชการ
   
3. ลักษณะการเข้าใช้บริการของท่าน
           ใช้บริการภายในห้องสมุด (บริการยืม-คืนเอกสาร, ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า, บริการการอ่าน และอื่น ๆ)
           ใช้บริการผ่านระบบ Internet (ฐานข้อมูลออนไล์น์, สืบค้นข้อมูล, e-Book, e-Journal และอื่น ๆ )
           ใช้ทั้ง 2 ลักษณะ
   
4. ประเภทงานที่ท่านใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
           บริการยืม-คืน หนังสือ           บริการ Internet
           บริการยืม-คืน วารสาร           บริการ Document Delivery (D.D.)
           บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า   บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
           บริการอื่น ๆ ระบุ
   
ค. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อ
เรื่อง
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
1
บุคลากรให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจช่วยเหลือในการให้บริการ
2
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน สะอาด เป็นระเบียบ
3
มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล
4
เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการใช้บริการ
5
มีการประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ให้ทราบอย่างทั่วถึง
(e-mail / Internet / แผ่นพับ / ป้ายประกาศต่าง ๆ)
6
มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
7
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดในระดับใด
 
ง. การแสดงความคิดเห็น
  1. สิ่งที่ท่านประทับใจในการบริการของห้องสมุดคือ  
   
  2. สิ่งที่ควรปรับปรุง ของห้องสมุดคือ  
:: ขอขอบคุณทุกท่าน ::  ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป ::