Pharmacy Term paper
Author :
Title :
Year :
Author Title Call No. Ab
  กชกร ขัตติวงค์   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน และความพึงพอใจหลังการเลือกแผนการเรียนแล้วของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปพ ก121ป 2558 โหลดเอกสาร
  กชภรณ์ กันไชยสัก   ความสามารถในการทนต่อการใช้ยา beta-blockers ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ชนิด left ventricular systolic dysfunction   ปพ ก126คก 2552 โหลดเอกสาร
  กชวรรณ ด้วงทรง   ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับผลลัพธ์ทางคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ปพ ก127ค 2559 โหลดเอกสาร
  กณิษฐา บุญชุ่ม   การศึกษาการใช้ยาเซ็บไตรอะโซนในหอผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม ณ โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่   ปพ ก143กบ 2544 โหลดเอกสาร
  กนกพร วัฒยากร   การพัฒนาตำรับแชมพูจากสมุนไพร   ปพ ก151ก 2540 โหลดเอกสาร
  กนกพร เด็ดแก้ว   มุมมองของผู้ป่วยกับผู้ให้บริการต่อการรักษาโรคเบาหวาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก151มด 2551 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ กำลังพัฒนา   พฤติกรรมการใช้ยาและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปพ ก151พก 2544 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ ฆะปัญญา   การประเมินความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้มารับบริการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปพ ก151กฆ 2548 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ ศุจิธรรม   การผลิตสารช่วยในตำรับยาเม็ดชนิดตอกอัดโดยตรงจากแป้ง   ปพ ก151ก 2539 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ สิทธิเสรีธาดา   การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในยาเตรียม   ปพ ก151กศ 2539 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ เกียรติสิน   การพัฒนาตำรับ moisturizing cream จากสมุนไพรที่มีเมือก   ปพ ก151กก 2552 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ เทพพันธา   การใช้ยาและปัญหาการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์วัณโรคเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก151กท 2543 โหลดเอกสาร
  กนกวรรณ โชคเจริญรัตน์   ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการจากร้านยาแบบลูกโซ่และร้านยาอิสระในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก151ค 2541 โหลดเอกสาร
  กนกอร พฤกษาธำรงกุล   พืชสมุนไพรในตำรายาล้านนา.   ปพ ก151พพ 2548 โหลดเอกสาร
  กนต์ชญา ชมชื่น   การรักษาโรคหวัดของเภสัชกรร้านยาใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ปพ ก154กช 2544 โหลดเอกสาร
  กมลฉัตร เรืองแสง   บทบาทและทัศนคติของเภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน   ปพ ก167บ 2558 โหลดเอกสาร
  กมลชนก ตันติศักดิ์   ทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก167ทต 2551 โหลดเอกสาร
  กมลชนก ทะนันชัย   อุบัติการณ์ของการเกิดการทำงานลดลงของไตในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา tenofovir และไม่ได้รับยา tenofovir ในสูตรยาต้านไวรัส   ปพ ก167อ 2556 โหลดเอกสาร
  กมลชนก ศิริเขตต์   การตั้งสูตรตำรับบาล์มเพื่อความสดชื่น   ปพ ก167กศ 2550 โหลดเอกสาร
  กมลชนก เสมอคำ   การพัฒนาและประเมินฉลากช่วยรูปภาพในการเพิ่มการระลึกได้ถึงข้อมูลการใช้ยากรณีศึกษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก167กส 2546 โหลดเอกสาร
  กมลชนก แซ่ลิ้ม   การพัมนาเจลแต่งผมไคโตซานที่มีส่วนผสมของยาไมนอกซิดิล   ปพ ก167ก 2559 โหลดเอกสาร
  กมลทิพย์ สนธิ   การประเมินความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปพ ก167กส 2551 โหลดเอกสาร
  กมลรัตน์ กองตาพันธุ์   การศึกษาการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในหอผู้ป่วยแผนกกุมารเวชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ปพ ก167กก 2545 โหลดเอกสาร
  กมลรัตน์ มนูญชัย   ประสิทธิผลของสื่อภาพพลิก เรื่อง ยาปฏิชีวนะจำเป็นไหมในโรคไข้หวัด   ปพ ก167ป 2554 โหลดเอกสาร
  กมลวรรณ คงไพ่   ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปพ ก167ค 2558 โหลดเอกสาร
  กมลวรรณ ทัศกระแสร์   ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของผู้แทนยาในจังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก167ปท 2551 โหลดเอกสาร
  กมลวรรณ นูเร   ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อร่างมาตรฐานร้านยา   ปพ ก167คน 2546 โหลดเอกสาร
  กมลวรรณ รินมุกดา   การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการของห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปพ ก17ก 2538 โหลดเอกสาร
  กมลวรรณ วงศ์วัชรอำพน   การผลิตเปลือกแคปซูลแข็งจากไคโตซาน   ปพ ก167กว 2546 โหลดเอกสาร
  กรกช กังวาลทัศน์   ผลของปัจจัยบางประการในการผลิตอาร์บูตินในเนื้อเยื่อพืชเพาะเลี้ยง   ปพ ก171ผก 2548 โหลดเอกสาร
  กรกฎ พงศ์เกษตร   ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบและผิวมะกรูดในผลิตภัณฑ์ไล่ยุง   ปพ ก171ป 2540 โหลดเอกสาร
  กรกฎ ใครวงษ์   การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมล็ดสะแกนา   ปพ ก171ก 2555 โหลดเอกสาร
  กรกต ชัยฉกรรจ์   ผลของสารเร่งการแทรกซึมผ่านผิวหนังต่อฤทธิ์ต้านการอักเสบของครีมจากสารสกัดใบรางจืด   ปพ ก171ผช 2546 โหลดเอกสาร
  กรกต ยศเรืองศรี   อันตรกิริยาของยา Clopidogrel กับยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ปพ ก171อย 2553 โหลดเอกสาร
  กรกนก จันทร์ศิริ   การเตรียมอนุพันธ์ออกซิเรสเวอราทรอลสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง   ปพ ก171กต 2555 โหลดเอกสาร
  กรกนก ธรรมอาชีพ   คุณลักษณะของบริษัทผู้ผลิต, บริษัทนำเข้า และบริษัทผู้แทนจำหน่ายยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย   ปพ ก171คธ 2553 โหลดเอกสาร
  กรกนก พงศ์กระพันธ์   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดพืชที่ใช้ใบเป็นอาหาร   ปพ ก171ฤ 2558 โหลดเอกสาร
  กรกนก ภูมิพัฒนโยธา   ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงบางชนิด   ปพ ก171ฤ 2557 โหลดเอกสาร
  กรกนก เกตุกัณหา   ปัจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก171ปก 2554 โหลดเอกสาร
  กรกวิน หาญสมบัติ   ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ปพ ก171ปห 2544 โหลดเอกสาร
  กรชนก ศรีสมบัติ   การกระตุ้น NF-KB Transcription Factor ใน HaCaT cell โดยสารมลพิษทางอากาศ   ปพ ก172ก 2559 โหลดเอกสาร
  กรรณิกา ณ ลำพูน   การพัฒนาตำรับครีมทาผิวที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรเพื่อชะลอความแก่   ปพ ก177กน 2543 โหลดเอกสาร
  กรรณิกา บุตรสาร   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเองของประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ปพ ก177ป 2555 โหลดเอกสาร
  กรรณิกา พฤกษชาติคุณากร   การทำน้ำหอมจากดอกลั่นทมให้ติดทนนาน   ปพ ก177ก 2540 โหลดเอกสาร
  กรรณิการ์ จางวิบูลย์   ผลของฉลากระบุชนิดบุหรี่ต่อการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่   ปพ ก177ผจ 2549 โหลดเอกสาร
  กรรณิการ์ กาญจนกำแหง   การตั้งตำรับและประเมินความคงตัวทางกายภาพของครีมแตงกวา   ปพ ก177ก 2542 โหลดเอกสาร
  กรรณิการ์ ทับทิม   การประเมินการใช้ยาอิมมิพีเนม/ซิลลาสตาดิน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ปพ ก177กท 2546 โหลดเอกสาร
  กรรณิการ์ วงค์ไชยา   ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ำผลไม้   ปพ ก177ฤว 2547 โหลดเอกสาร
  กรรณ์นิกา จันต๊ะวงค์   รูปแบบการจ่ายยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการรักษา   ปพ ก177รจ 2551 โหลดเอกสาร
  กรวรรชญ์ มงคล   การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอความแก่จากเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าวสุก   ปพ ก177กม 2549 โหลดเอกสาร
รวมทั้งหมด 1423 หัวข้อ : จำนวนหน้าทั้งหมด 29 : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
      * Ab=Abstracts