ค้นหา รายงานนักศึกษา
ผลการค้นหา

Author Title Call No. Year
รัชดา โตอนันต์ การใช้ยาในทางที่ผิดและปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปพ ร212ก 2537 2537 link
ทิพย์มงคล ศิลปเทพ การเตรียมและประเมินคุณภาพยาเม็ดมะขามป้อม ปพ ท236ก 2537 2537 link
ณรงค์ชัย จักษุพา การทดสอบการระคายเคืองของตำรับยาเตรียมขมิ้นเครือต่อผิวหนังสัตว์ทดลอง ปพ ณ172ก 2537 2537 link
พรธรรม พงศ์พลไพรวัน การผลิตไคโตแซนและไมโครแคปซูลของไคโตแซน ปพ พ174ก 2537 2537 link
รุ่งทิพย์ คุปติธรรม การประเมินการใช้ยา Carbamazepine ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ร242ก 2537 2537 link
ชุติฉัตร นพมงคล การประเมินการใช้ยา Ceftazidime ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ช244ก 2537 2537 link
ศิรดา มาผันต๊ะ การประเมินการใช้ยา Ceftriaxone ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ศ237ก 2537 2537 link
ลัดดาวัลย์ สุวรรณประเสริฐ การศึกษาการใช้ยา Carbarmazepine ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ล214ก 2537 2537 link
ปริญดา กังวาราวุฒิ การศึกษาการใช้ยา Ciprofloxacin ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ป173กช 2537 2537 link
นพมาศ คำมูลเมือง การศึกษาการใช้ยา Imipenem ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ น166ก 2537 2537 link
นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาทาแก้ปวดข้อจากยาเตรียมที่มีขายในท้องตลาด ปพ น162ก 2537 2537 link
ณัฎฐินี เขาหนองบัว การศึกษาคุณสมบัติในการอัดของตัวยาและสารช่วย ปพ ณ213ก 2537 2537 link
ปรินดา ศรีณรงค์ การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของยาเม็ดพาราเซตามอลที่มีชื่อการค้าต่าง ๆ เมื่อเก็บไว้ในช่วง เวลาต่าง ๆ กัน ปพ ป173กป 2537 2537 link
ไพศาล สมจิตต์อารีย์ การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยานอนหลับ ปพ พ298ก 2537 2537 link
วาทินี บุญญรัตน์ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนเรื่องความคงตัวของยา ปพ ว223ก 2537 2537 link
สาโรช อ่อนละออ การสร้างโปรมแกรมช่วยการเรียนการสอนเรื่อง บัฟเฟอร์และไอโซโทนิก ปพ ส226ก 2537 2537 link
เฉลิมขวัญ อุดมโภคา การสังเคราะห์เกลือแมกนีเซียมแอสคอร์บิวฟอสเฟต ปพ ฉ257ก 2537 2537 link
กานดา ดวงน่าน การสังเคราะห์ Propranolol ปพ ก224ป 2537 2537 link
ทิวารัตน์ พรศิริกุลศักดิ์ การสำรวจการใช้สมุนไพรในชุมชนภาคเหนือตอนบน ปพ ท237ก 2537 2537 link
ประภัสสร ก้อนแก้ว การสำรวจการใช้สมุนไพรในชุมชนภาคเหนือตอนบน บ้านน้ำไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ปพ ป1716กก 2537 2537 link
ฑัชญา สุจพัทธี การสำรวจความพึงพอใจและข้อมูลการใช้สมุนไพรของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลบรรเทาทุกข์ โบราณภาคเหนือ ปพ ฑ212ก 2537 2537 link
นิสิตา ปัญญาภรณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ได้รับของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปพ น238ค 2537 2537 link
ธีรพงษ์ เอี่ยมอ่อน ผลของสื่อโฆษณาต่อพฤติกรรมด้านยา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปพ ธ237ผ 2537 2537 link
ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ศึกษาค่าความจุการสะเทินของยาลดกรดที่วางขายในเชียงใหม่ ปพ ด226ศ 2537 2537 link
ศิริวิทย์ เจ๊ะหลง อิทธิพลของความชื้นในแกรนูลที่มีผลต่อการผลิตยาเม็ดพาราเซตามอล ปพ ศ237อ 2537 2537 link
อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์ การกำจัดของเสียในพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้เชื้อซึ่งฝังอยู่ในตัวพา ปพ อ244ก 2538 2538 link
จำนัน ไทยดี การตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าเชื้อไตรโคลซานและไตรโคลคาร์บานในเครื่องสำอาง ปพ จ225ก 2538 2538 link
ธิดารัตน์ ลานธารทอง การพัฒนาตำรับแกรนูลเมือกแมงลักเพื่อใช้เป็นยาระบาย ปพ ธ234ก 2538 2538 link
วีณา วิริยะศาลชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้า ปพ ว243ก 2538 2538 link
วนิดา ฉินพัฒนาวงค์ การประเมินการใช้ยา cefotaxime ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปพ ว153ป 2538 2538 link

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328
โทรสาร 053-222-741
e-mail : aorrakanya@lib.cmu.ac.th
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


 

    Cover art