Theses
ผลการค้นหา

Author Title Call No.
Chuchart Areejitranusorn Structural analysis of hemoglobin Doi Suthep I : found in association with beta thalassemia = การวิเคราะห์โครงสร้างของฮีโมลโกลบิน ดอยสุเทพ 1 ในผู้ป่วย เบต้าธาลาสซีเมีย / Areejitranusorn Th C559s 1980
Wandee Sriiamsaard The Effect of antihypertensive drugs on vasopressin release = การศึกษาผลของยาลดความดันโลหิตต่อการหลั่ง vasopressin / Wandee Sriiamsaard Th W245E 1981
Prachya Kongtawelert The Study of G-gamma and A-gamma globin ratio in beta-thalassemia in association with HPFH = การศึกษาอัตราส่วนระหว่างโกลบินชนิด จี-แกมมาและ เอ-แกมมา ในโรคเบตาศูนย์-ธาลาสซีเมีย ร่วมกับ ภาวะเอชพีเอฟเอช / Prachya Kongtawelert Th P895S 1984
Nabhaporn O-Ariyakul Detoxification of aflatoxin contaminated in peanuts by chemical method = การลดพิษอะฟลาทอกซินที่แปดเปื้อนในถั่วลิสงโดยวิธีเคมี / Nabhaporn O-Ariyakul Th N115D 1985
Narongsak Bainiam Effects of potassium and phosphorus on the yield and the anti-infective constituents of the volatile oil of curcuma rhizome (Curcuma longa linn. family zingiberaceae), and the total content and ratio of the curcuminoid compounds = ผลจากธาตุโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส ต่อองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน ((Curcuma longa linn. family zingiberaceae) และต่อปริมาณสารเคอคิวมินอยด์ทั้งหมด และอัตราส่วนขององค์ประกอบเคอคิวมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชัน / Narongsak Bainiam Th N232E 1985
Udomphand Khansuwan Effects of aflatoxin B1 on plasma lipoproteins and erythrocyte morphology in albino rats = ฤทธิ์ของอะฟลาทอกซิน บี หนึ่ง ต่อลิโปโปรตีนในพล่สมาและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหนูขาว / Udomphand Khansuwan Th U21E 1986
Ratana Teeyapant Effects of fertilizers and harvesting times on total alkaloid, hyoscyamine and / or atropine and hyoscine contents in different parts of datural metel L. var. fastuosa safford (solanaceae) = ผลของปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณอัลคาลอยด์ทั้งหมด ไฮออสไซยามิน และ/หรือ อะโทรปิน และไฮออสซิน ในส่วนต่างๆ ของต้นลำโพงกาสลัก / Ratana Teeyapant Th R232E 1987
Siriwan Yaemniyome Determination of hemoglobin Bart's by solid phase two-site immunoradiometric assay = การวัดระดับฮีโมโกลบินบาร์ทโดยวิธีโซลิคเฟสทู-ไซท์อิมมูโนเรดิโอเมติกแอสเสย์ / Siriwan Yaemniyome Th S619D 1987
Supranee Seangsai Investigation of the Sapogenins from the rhizomes of Costus Lacerus Gagn = การวิเคราะห์ซาโปเจนินจากเหง้า Costus lacerus gagn / Supranee Seangsai Th S959I 1987
Chaiyong Rujjanawate A Pharmacological study of paraguat (gramoxone R) on skeletal and smooth muscle contractile responses in albino rats = การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพาราควอท (กรามอกโซน (R) ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาว / Chaiyong Rujjanawate Th C435P 1988
Chavalit Sittisombut. The Study on the effects of media modification in tissue culture of Datura metel L. on the production of tropane alkaloids = การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อลำโพงต่อการผลิตโทรเปนอัลคาลอยด์ / Chavalit Sittisombut. Th C512S 1989
Siriporn Burapadaja Structure and antibacterial activity of constituents from Garcinia Mckeaniana craib and Garcinia Speciosa wall = โครงสร้างและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของส่วนประกอบจากต้นมะดะ (Garcinia Mckeaniana craib) และต้นสารภีป่า (Garcinia Speciosa wall) / Siriporn Burapadaja Th S619S 1989
Pajaree Sriuttha. Pharmacokinetic study of phenytoin in Thai subjects / Pajaree Sriutta. Th P151P 1990
Waraporn Pannavalee. Effects of fertilizers and harvesting times on sennoside A, sennoside B and total sennosides contents in leaves, flowers and pods of Cassia angustifolia Vahl / Waraporn Pannavalee. Th W253e 1990
Pongpant Netisingha. Effect of Mycobacterium Tuberculosis on the production of interleukin 2 / Pongpant Netisingha. Th P796E 1993
Achara Yanvudhi Spectrophotometric method for the determination of gentamicin in pharmaceutical preparations / Achara Yanvudhi Th A176s 1995
Prajuab Wongmaneerodjn Comparative bioavailability studies of famotidine tablets marketed in Thailand / Prajuab Wongmaneerodjn Th P898C 1995
Punnee Klowutthiwatt A Study on stability of cisplatin preparations and pharmacokinetics in Thai patients / Punnee Klowutthiwatt Th P984S 1995
Sirima Paungmali Comparative Bioavallability studies of Mefenamic acid capsules marketed in Thailand / Sirima Paungmali Th S619C 1995
Wanida Pumpaisalchai Pharmacokinetics and bioavailability studies of lithium carbonate capsules and tablets available in Thailand / Wanida Pumpaisalchai Th W247p 1995
Harjinder, Bhatia The Release study of propranolol hydrochloride from polymeric matrices / Harjinder Bhatia Th H282r 1996
Songwut Yotwimonwat Modification of cassava starch by heat-moisture treatment as a tablet disintegrant / Songwut Yotwimonwat Th S698M 1999
Aurasorn Saraphanchotiwitthaya Immunomodulating activity study of Thai medicinal plants / Aurasorn Saraphanchotiwitthaya Th A927is 2003
Pattana Sripalakit Development of some cyproterone acetate production steps by biotransformation and chemical processes from solasodine precursor extracted from kangaroo apple (Solanum laciniatum Ait.) = การพัฒนาการผลิตไซโพรเทอโรอะซิเดทบางขั้นตอนโดยกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันและกระบวนการเคมี สารตั้งต้นโซลาโซดีนที่สกัดจาก Kangaroo Apple (Solanum laciniatum Ait.) / Pattana Sripalakit Th P315ds 2003
Salakchit Chutipongvivate Genotype and nucleotide sequence polymorphism of the 56-kilodalton major protein gene of Orientia tsutsugamushi in Thailand = จีโนทัยป์และความหลากรูปในลำดับนิวคลิโอไทด์ของ 56 กิโลดาลตันเมเจอร์โปรตีนยีนของเชื้อ Orientia tsutugamushi ในประเทศไทย / Salakchit Chutipongvivate Th S159gc 2003
Sirikate Samadthasinwanich Phamacognostic characteristics and basic chemical constituents of five species of smilax = ลักษณะเฉพาะทางเภสัชเวทและองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของพืช 5 ชนิดในสกุลสไมแลกซ์ / Sirikate Samadthasinwanich Th S619ps 2003
Siriporn Burapadaja Reading and understanding of a medicine leaflet by adolescent consumers and its determinants = การอ่านและความเข้าใจเอกสารกำกับยาของผู้บริโภคเยาวชนและปัจจัยกำหนด / Siriporn Burapadaja Th S619rb 2003
Thanakorn Charoenrat Optimization of conditions for xylanase production and enzyme kinetic studies from Streptomyces sp. AB 106.3 = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์จากเชื้อ Streptomyces sp.AB106.3 / Thanakorn Charoenrat Th T367oc 2003
Dujdao Dechdamrongwut Analysis of carbofuran and parathion methyl in strawberries by capillary electrophoresis = การวิเคราะห์สารคาร์โบฟูแรนและพาราไธออน เมทธิลในผลสตรอเบอรี่โดยวิธีแคปิลารีอีเล็กโทรโฟเรซิส / Dujdao Dechdamrongwut Th D876ad 2004
Keravit Petchjul Development of sex reversal method for Thai red tilapia (Oreochromis niloticus x oreochromis mossambucus) by using 17 a - methyltestosterone, Fluoxymesterone and mesterolone hormones = การพัฒนาวิธีการเปลี่ยนเพศปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยใช้ฮอร์โมน 17 อัลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรโลน ฟลูออกซีเมสเตอโรนและเมสเตอรโดรโลน / Karavit Petchjul Th K39dp 2004

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328
โทรสาร 053-222-741
e-mail : aorrakanya@lib.cmu.ac.th
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


 

    Cover art