ค้นหางานวิจัย
ผลการค้นหา

Author Title Call No.
จีรเดช มโนสร้อย การศึกษาเปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยาออกจากยาเม็ดเมื่อใช้แป้งชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ Res Rep จ37ก 2522 link
สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.; Vitidaceae) Res Rep ส178ก 2528 link
ลัดดา วงศ์พายัพกุล ความคงตัวของกรดซาลิไซลิกกรัมและการปลดปล่อยกรดซาลิไซลิกออกจากครีมเบสชนิดต่าง ๆ ResRep ล114ค 2530 link
กฤษณา ภูตะคาม การศึกษาต้นพระจันทร์ครึ่งซีกทางพฤกษเคมีและทางเภสัชวิทยา Res Rep ก918ก 2531 link
กิตติพันธ์ ตันตระรุ่งโรจน์ การเตรียมโคลครีมจากตัวยาที่มีอยู่ในประเทศ : รายงานการวิจัย Res Rep ก234ก 2531 link
พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ ฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียของนีโอมัยซินในยาแก้ท้องเสีย ResRep พ174ฤ 2531 link
วัชรี เนติสิงหะ การทำนายค่าการละลายของพาราเซตามอลในตัวทำละลายร่วม Res Rep ว112ก 2531 link
นิพนธ์ ตุวานนท์ การหาปริมาณโลหะเป็นพิษในปลาน้ำจืด โดยวิธีอะตอมมิกแอพซ๊อพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี้ : รายงานการวิจัย Res Rep น365ร 2532 link
อรวรรณ ทิตย์วรรณ การพัฒนาตำรับยาจากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิด ตอนที่ 1 Res Rep ก2266อ 2532 link
ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ การตรวจสอบความคงสภาพของยาแอมปิซิลลินชนิดยาน้ำแขวนตะกอน Res Rep ด172กต 2533 link
สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ การศึกษาสารให้รสหวานจากใบมะกล่ำตาหนู (Abrus precatorius Linn.) Res Rep ส178กส 2533 link
พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลของประเทศไทย Res Rep พ174ก 2534 link
จีรเดช มโนสร้อย การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เกลือแกงจากแหล่งผลิตในประเทศไทยในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย Res Rep จ237ก 2536 link
ดวงสมร ลิมปิติ การเปรียบเทียบคุณภาพของยาเม็ดฟาโมทิดีนที่จำหน่ายในประเทศไทย ResRep ด172ก 2536 link
ลัดดา วงศ์พายัพกุล ผลของสารเพิ่มการแทรกซึมยาบางชนิดที่มีต่อการปลดปล่อยตัวยาออกจากเมธิลซาลิโซเลทครีม และอินโดเมธาซินครีม Res Rep ล114ผ 2536 link
อรวรรณ ทิตย์วรรณ การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร Res Rep อ177กท 2536 link
เกษร นันทจิต ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata, Linn) Res Rep ก258ฤ 2538 link
ลัดดา วงศ์พายัพกุล ผลของเทคนิคการเตรียมที่มีต่อการปลดปล่อยตัวยาออกจากกรดซาลิไซลิกครีม Res Rep ล114ผ 2539 link
จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์ : รายงานการวิจัย Res Rep จ1718ก 2540 link
วัชรี เนติสิงหะ การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง : รายงานการวิจัย Res Rep ก2264ว 2540 link
วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ การเพาะปลูกเอื้องหมายนา Res Rep ว378ก 2540 link
เกษร นันทจิต ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก Res Rep ก258ฤ 2541 link
พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาลดกรดที่มีขายในประเทศ Res Rep พ174ป 2541 link
โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ การประเมินการใช้ความเข้มข้นของยาคาร์บามาเซปีนในน้ำลาย เพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามการรักษา ในประเทศไทย Res Rep ช812ก 2542 link
ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ การปลดปล่อยเวอราพามิลออกจากฟิล์มพอลิเมอร์ชนิดไม่ละลายน้ำ : รายงานการวิจัย Res Rep ภ247ก 2542 link
กฤษณา ภูตะคาม การผลิตยาระบายชนิดเพิ่มกาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเส้นใย และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักตัวจากสารเมือกแมงลัก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2 Res Rep ก298กผ 2544 link
ญานี พงษ์ไพบูลย์ การพัฒนายาในรูปแบบระบบนำส่งยาผ่านผิวหนัง Res Rep ญ223กพ 2544 link
ลัดดา วงศ์พายัพกุล การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปลดปล่อยยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ออกจากยาพื้นเจลชนิดต่าง ๆ Res Rep ล214กป 2544 link
เกษร นันทจิต ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาท Res Rep ก258ฤน 2545 link
กฤษณา ภูตะคาม การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่สอง Res Rep ก298กพ 2545 link

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328
โทรสาร 053-222-741
e-mail : aorrakanya@lib.cmu.ac.th
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


 

    Cover art