ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ
ชื่อ :
Barcode :

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญใช้บริการ Information We Share บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญใช้บริการ Information We Share บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 บริการ e-Journal ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect , Taylor & Francis และWiley Online Library

บริการ e-Journal ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect , Taylor & Francis และWiley Online Library

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Pharmacy e-Books ทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Pharmacy e-Books ทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

Quick Links

Faculty Library in CMU.

Faculty of pharmacy in Thailand 

Quick Links 

Services

cmu library