human library
us
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 27, 30 กรกฎาคม 2561
ห้องสมุดปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เวลาเปิดให้บริการห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
Humanities-store
Humanities Library
Humanities Library
Humanities Library

Find Books

Find Articles

Find Course

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการสืบค้น OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
คู่มือการ Renew


อัลบัมภาพทั้งหมด

Other

cmu library

cmu library

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB 6 (ชั้น 2-3) 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3291-92
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. (ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน)