human library
us

102
108
110
111
114
115
116
118
120
121
122
34
35
48
49
50
51
52
53
55
57
93
94
96
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB 6 (ชั้น 2-3) 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3291-92
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. (ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน)