human library
us
แนะนำการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ
เวลาเปิดให้บริการห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
Humanities Library
Humanities Library
Humanities Library

Find Books

Find Articles

Find Course

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการสืบค้น OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
คู่มือการ Renew

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัลบัมภาพทั้งหมด

Other

cmu library

cmu library

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB 6 (ชั้น 2-3) 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3291-92
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. (ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน)