Faculty of Agriculture Library Chiang Mai University
us

Interlibrary Loan Service

  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
    • คือ การให้บริการยืมวัสดุสารสนเทศ หรือขอทำสำเนาวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐภายในประเทศและต่างประเทศ (WorldShare Interlibrary Loan Service)
  • ลักษณะการให้บริการ 
    • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการ  
    • ส่งคำขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ห้องสมุดคณะฯ 
    • ห้องสมุดจะดำเนินการติดต่อขอสำเนาเอกสารทาง e-mail เพื่อขอรับเอกสาร ในการขอสำเนาหรือสั่งซื้อบทความมาให้โดยหากได้รับบทความแล้วจะจัดส่งให้ท่านต่อไปทางอีเมล
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4116-7