Faculty of Agriculture Library Chiang Mai University
us

สถิติการยืมหนังสือ

ปี

จำนวนการยืมหนังสือ(เล่ม)

2563

2,866 (Jan-May)

2562

9,462

2561

12,217

2560

13,509

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4116-7