Faculty of Agriculture Library Chiang Mai University
us

Newspapers

รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4116-7