ระเบียบการใช้ห้องสมุด


บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์


บัตรสมาชิกห้องสมุด

บัตรสมาชิกSmart Card / ชนิดบาร์โค้ด
นักศึกษา ใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด ในการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ สถาบันทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีบาร์โค้ดเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด ในการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ สถาบันทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 

บริการทำบัตรสมาชิก

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
อาจารย์พิเศษ และลูกจ้างชั่วคราว แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งระบุวันหมดอายุสัญญา การจ้างงาน
       
Copyright © 2005 by Faculty of Education Library
1st floor 3rd Building, Faculty of Education,
239 Huay Kaew Road, Tambon Suthep, Amphoe Mueang, Chiang Mai 50200, Thailand.
TEL. 0-5394-4217, 0-5394-4227-8, FAX. 0-5394-4251
Best of previewed by Microsoft Internet Explorer 5.5 or upper versions 800 x 600 pixels.

Contact Librarian :: renuka@lib.cmu.ac.th