Home
รายชื่อแบบฝึกหัดการวิจัย 751409 ปีการศึกษา 2551 PDF Print
Look on Shelf
AUTHORTITLE
  Exer2551_no.1
Arrada TeerakiatkamjornStudying about the behaviors of the behavior of the consumers in selecting services of the drugstores in Tambol Suthep, Chiang Mai
  Exer2551_no.2
Bandita Thianthong Consumer's behavior having effect on selecting services of Gold ornament stores, Chiang Mai on 2008
  Exer2551_no.3   
Jutha SrivatananukulkitThe Effects of Hamburger Crisis on Thai Tourism
  Exer2551_no.4   Worawudh Tha-u-mongThe factors that affect foreign tourists' decisions on surgery tourism in Thailand"
  Exer2551_no.5กชกร บูรณวุฒิกุลการพยากรณ์ค่าแนวโน้มราคาและปริมาณนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของไทย
  Exer2551_no.6กชพร เพ็งสาธรแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยยวในจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.7กชพร พงค์เจริญปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.8กนกวรรณ คำปิวทัศนคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลิ่งห้า หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.9กรรณิการ์ ดวงเนตรความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์กับราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย
  Exer2551_no.10กวิน หาญกวินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อ.พาน จ.เชียงราย
  Exer2551_no.11กอสิน มานะกุลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
  Exer2551_no.12กิติภพ ผิวเหมาะปัจจัยที่ส่งผลให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา นักกอล์ฟรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.13เกศินี  กาสุยะการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอนแทนของกิจการฟาร์มไก่เนื้อแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  Exer2551_no.14เกษมณี ยานะโสการศึกษาแบบแผนค่าใช้จ่ายในการพนันประเภทหวยใต้ดินในพื้นที่ชนบท
  Exer2551_no.15เกษรินทร์ พรหมเป็งภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายหลังเหตุการณ์หิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
  Exer2551_no.16คชพงษ์ คุ้มขำเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  Exer2551_no.17คณิตศักดิ์ เฮ้งตระกูลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.18จักรชลัช เกษจำรัสการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกิจการโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Exer2551_no.19จักรชัย จีวรสุวรรณกุลพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.20จีธะนันท์ ครินชัยความสัมพันธ์ระหว่างราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาและตลาดเอเชีย กับราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในประเทศไทย
  Exer2551_no.21จิดาภา รุ่งธนเกียรติการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.22จีรนันท์ สังกะเพศพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรักษาโรคผิวหนัง (กรณีศึกษา : นีโอเมดคลินิก จังหวัดเชียงใหม่)
  Exer2551_no.23จิราวรรณ์ ไชยวุฒิพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกบริโภคไอศกรีม กรณีศึกษา: ร้าน iberry สาขาเชียงใหม่
  Exer2551_no.24เฉลิมวัฒน์  ดวงแก้วพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  Exer2551_no.25ชัยประดิษฐ์ สมสวาสดิ์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU BOOK FAIR
  Exer2551_no.26ชัยวรัตม์ อุตมะการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการร้านกาแฟสด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.27ชัยชนะ ซื่อดำรงEcommerce-Project
  Exer2551_no.28ชมพูพรรณ โสภาการพยากรณ์ราคาสัญญาล่วงหน้าข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีอารีมา 
  Exer2551_no.29ชญานิศ ไชยยองการวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
  Exer2551_no.30ชนกพิมพ์ จันทราชการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.เถิน จ.ลำปาง
  Exer2551_no.31ชนนิกานต์ เขื่อนธนะพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ้านค้าปลีกของประชาชนในเขต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.32ชมัยกร อุทัยวรรณพรแนวโน้มการส่งออกเกษตรแปรรูป กรณีศึกษา : บริษัทลีโอฟู้ดส์ จำกัด
  Exer2551_no.33ชลันดา จังติยานนท์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  Exer2551_no.34ชลิต อภิใจการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนา กรณีศึกษาบ้านท่าต้นเกี๋ยง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
  Exer2551_no.35ชาญวิทย์ ติลังการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.36ชาติชาย เขียวงามดีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.เมือง จ.เชียงราย
  Exer2551_no.37ชานน ชูเกษมรัตน์การวิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยงและประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่โดยใช้แบบจำลอง CAPM
  Exer2551_no.38ชินวร เวศยาสิรินทร์ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (Sub-prime) ต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
  Exer2551_no.39ชีวิน สันธิการวิเคราะห์ทางเทคนิค ของหุ้นในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Exer2551_no.40ชุติมา ลิ่มศิลาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคกาแฟสดของร้านกาแฟสดบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.41ญาณวรุตม์ หย่งกิจพฤติกรรมการบริโภคร้านไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.42ฐิติรัตน์  ทัฬหสิริเวทย์พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กู้เงินเรียน
  Exer2551_no.43ณัฐพร  คุณาพรสุจริตการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์คุมอง ใน อ.เมือง จ.เชียงราย
  Exer2551_no.44ณัฐพงศ์ภัค วงศ์บุรีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  Exer2551_no.45ณัฏฐภัทร สุนทรวาทินการศึกษาความเสี่ยงและประเมินผลตอบแทนที่เหมาะสมของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง CAPM
  Exer2551_no.46ณัฐชัย เลิศมโนกุลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการจัดตั้งโรงงานและผลิตเส้นบะหมี่เหลืองแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.47ณัฐธยาน์ นนท์เสฏฐกุลความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านร่ำเปิง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.48ณัฐพล เพชรวิสูตรปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ดอยช้าง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.49ณัฐมณฑน์ เวชะพิสิฐปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อและพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.50ณัฐวัฒน์ ปิยะวาทะศิลป์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ ของเกษตรกร ใน จ.กำแพงเพชร
  Exer2551_no.51ณัฐพิมล สุทธกูลพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.52ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพรพฤติกรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.53ณัฐพล กิติคุณพฤติกรรมการเลือกสถานที่ฝึกซ้อมมวยไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  Exer2551_no.54 
ณรงค์ศักดิ์ ทองกล่ำการวิเคราะห์ภาวการณ์ผลิต การตลาดและการพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีในจังหวัดสุโขทัย
  Exer2551_no.55ณรงค์ฤทธิ์ สนสร้อยการพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย
  Exer2551_no.56ดารารัตน์ แสนทาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเช่าหอพักรายเดือนของพนักงานนิคมอุตสาหกรมภาคเหนือ จ.ลำพูน
  Exer2551_no.57ทักษิพร บุญชุ่มการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์บางหลักทรัพย์โดยวิธีอารีมาการ์ชฃ และอารีมาอีการ์ช
  Exer2551_no.58ทศพล ปานรัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  Exer2551_no.59ธนัญชัย แช่มเจริญพรพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.60ธนากร  ไชยลึกการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนภาคเหนือ
  Exer2551_no.61ธนิกาญจน์ วิเศษภัทรางกูรพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.62ธนพล เจริญผลการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนของกิจการเติมเงินผ่านมือถือ บริเวณหลังหมาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.63ธนพล ไพสิฐสุวรรณการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย
  Exer2551_no.64ธยาน์ ธนาธร จงกะสิกิจพฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.65ธวัช แก้วดวงแนวโน้มการส่งออกไกสดแช่แข็งของไทย
  Exer2551_no.66ธารินทร์ จันทร์วรเชษฐ์การศึกษาการรับบริจาคโลหิต ของสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.67ธิดารัตน์ ชูกลิ่นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ นศ. คณะเศรษฐศาสตร์ มช. : กรณีศึกษาระบบดีแทค
  Exer2551_no.68ธีรพัฒน์ พัฒน์ใหญ่ยิ่งความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อสวัสดิการของรัฐบาลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : ข้าราชการครู อ.ระแงะ
  Exer2551_no.69นันทภัค งามเมืองพฤติกรรมและปัจจัยพิเศษที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  Exer2551_no.70นันทวัน หาประทุมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณปาล์มที่ไทยผลิตได้ (เพื่อผลิตไบโอดีเซล)
  Exer2551_no.71นงเยาว์  อินทะชัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  Exer2551_no.72นงนิภา ช้างวงศ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานทดแทนน้ำมันกับราคาน้ำมันในตลาดต่างๆ
  Exer2551_no.73นิศานาถ จักรวุฒิการค้าสินค้าหัตถกรรมที่ตลาดถนนคนเดินประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.74นฤมล ณ เชียงใหม่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าลิสซิ่งของธนาคารกรุงไทย สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.75นฤพร บรรยายพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.76นุชนาถ ราชคมน์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทยในออสเตรเลียในช่วงการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ระหว่างปี 2546-2550
  Exer2551_no.77บุญทิวา ชัยแก้วการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคากุ้งขาวระหว่างราคาตลาดในประเทศไทยและตลาดสหรัฐอเมริกา
  Exer2551_no.78บุณฑริกา ทรัพย์ไพศาลเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.79ปุณณกานต์ นันศิริพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)
  Exer2551_no.80บุรเชษฐ์ กำไลเพ็ชร์ทัศนคติของ นศ.ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program in USA กรณีศึกษา นศ.ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มช
  Exer2551_no.81บุษราพรรณ จันทน์เกษร      ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.82บุษราพันธ์ ปิตุรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการบริโภคโยเกิร์ต ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.83บุศรากร วงษ์มงคลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.84ปภานันท์ ปัญญาฤทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  Exer2551_no.85ปราการ สมร่างการศึกษาแบบแผนค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพของครัวเรือน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.86ปราชญา รัตตมงคลรูปแบบองค์กรการเงินระดับจุลภาคที่คาดว่าเหมาะสมกับภาคเหนือ
  Exer2551_no.87ปวีณา เชื้อเมืองพานการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์
  Exer2551_no.88ปรียาพร อินทรเทพอุปสงค์ต่อการเล่นพนันบอลของนักศึกษาใน จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.89ปาณะฑา สุวรรณกุลไพศาล            
บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยต่อการส่งออกของไทยไปอินเดีย
  Exer2551_no.90ปาลิดา ธัญญกรรมศักยภาพการส่งออกอ้อยของประเทศไทยในตลาดโลก
  Exer2551_no.91ปิยธิดา ชัยหังเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.92พักตรพร ไชยศรีบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่มีผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น
  Exer2551_no.93พัชรินทร์ กระแสผลการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางหลักทรัพย์โดยวิธี ARIMA-GARCH
  Exer2551_no.94พัชรีพร วงศ์ใหญ่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน อ.เทิง จ.เชียงราย
  Exer2551_no.95พชรพล จันทะพันธุ์พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.96พงศกร รัตนานุกรณ์พฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.97พรทิภา เทือกตาการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดความอ้วนของนักศึกษา มช.
  Exer2551_no.98เฟื่องฟ้า ฉาดฉานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.99พรพิมล วรรณทองบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการส่งออกของไทยไปจีน
  Exer2551_no.100พรวิสาข์ ประเสริฐแสงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ นศ. ที่ใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา นศ. คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  Exer2551_no.101พิชามญชุ์ เจริญกิจความพึงพอใจของผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.102พิชามญชุ์ พัวศรีพันธุ์อุปสงค์การเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ต่อสถาบันกวดวิชาบริเวณเมืองปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.103พิชญภา บุญไทรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.เมือง จ.ตาก
  Exer2551_no.104พิณพุธ โต๊ะยีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย
  Exer2551_no.105พิลาสลักษณ์ ชุ่มตาการประเมินมูลค่าชีวิตเชิงสถิติของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.106เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรีพฤติกรรมของนักศึกษาในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
  Exer2551_no.107ไพศาล วิใจคำการประเมินความเสี่ยงและการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานบางหลักทรัพย์โดยใช้แบบจำลอง อารีมาการ์ช
  Exer2551_no.108ภัทรรัตน์ พัวพันพัฒนา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.109ภคินี ศรลัมพ์พฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.110ภณิตา แผ่นฟ้าการประเมินผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด มหาชน

  Exer2551_no.111

ภาวิณี พวงนาคศักยภาพการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดโลก
  Exer2551_no.112ภิชญ์ชา กาญจนญาณินแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  Exer2551_no.113มัตติกา ทาแกงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยไทยและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา
  Exer2551_no.114มัตติกา บุญเป็งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์)
  Exer2551_no.115มงคล บุตรเริ่มการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย - เวียดนาม
  Exer2551_no.116มงคลชัย วงศ์ศรีไพศาลพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.117มนูญ โพธิกิตติ
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวขาว 5% ในประเทศไทยกับราคาข้าวขาว 5% ในประเทศเวียดนาม
  Exer2551_no.118มยุรฉัตร  การะเกตุ
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายกาแฟสด กรณีศึกษาร้าน Serwa
Exer2551_no.119รัชนี ยศถามีพฤติกรรมการออมของข้าราชการและพนักงานธนาคารในภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.120รัตนาภรณ์ กำทองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.สูงเม่น จ.แพร่
  Exer2551_no.121รัตนาพร จอดนอก
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาส่งออกเหล็กรีดร้อนของประเทศญี่ปุ่นกับราคาเหล็กรีดร้อนในประเทศไทย
  Exer2551_no.122รวินทร์ หทยะตันติพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.123รสธร ประชาสรรเจริญ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.124รสษิยา ชูทัพปัจจัยการลงทุนภายในประเทศ
  Exer2551_no.125รุ่งนิมิตร ภิรมย์สันติกร
ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดีย กรณีศึกษาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มเร่งลดภาษี
  Exer2551_no.126วจีรส ธัญหมอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  Exer2551_no.127วนิดา ชุมภูวังการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.เมือง จ.แพร่
  Exer2551_no.128วราภรณ์ เปาหลิมหลี้พฤติกรรมการออมของกลุ่มลูกจ้าง ในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.129วริษฐา เจตนากานต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.130วรรณิสา นันทลักษณ์แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ภาจใต้การเขตการค้าเสรี (FTA ไทย- อินเดีย)
  Exer2551_no.131วสันต์ ธรรมพิทักษ์เวชปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.132วสันต์ชัย ทองนอกสถานการณ์การยางพารา และการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย
  Exer2551_no.133วานิสา สุรินกาศปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าไหมยกดอก กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
  Exer2551_no.134วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.เมือง จ.ลำปาง
  Exer2551_no.135วีรวรรณ  แจ้งโม้พฤติกรรมการตอบสนองหลังเกิดปัญหาน้ำท่วมกับปัจจัยเบื้องหลังที่มีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมการตอบสนอง กรณีศึกษา ประชากรหมู่บ้านเวียงทอง
  Exer2551_no.136วิศัลย์ กิติพิพัฒน์พยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติก
  Exer2551_no.137วิไล โพยมพานเพชรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก
  Exer2551_no.138ศักดิ์ชัย  เกลอะมูความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ
  Exer2551_no.139ศรัญญา เรือนศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.140ศรัณยู ชนะอุณหภูมิและการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ กรณีศึกษา เพื่อพยากรณ์ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
  Exer2551_no.141ศรพชร ฤาชาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกิจการร้าน ซัก อบ รีด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.142ศศิพร แก้วพินิจความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  Exer2551_no.143ศศิญา สืบนุชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.144ศาสตรา กันทาผามการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อใช้ในฤดูแล้งแก่ภาคเกษตรกรรมและภาคการประปา (สำรวจ)
  Exer2551_no.145ศิริพงษ์ ติงสรัตน์การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคตด้วยแบบจำลอง ARIMA-GARCH
  Exer2551_no.146ศิริกุล ตั้งอารยทรัพย์การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครือข่ายโรงแรมของประเทศไทยและประเทศจีน
  Exer2551_no.147ศุภักษร ปันเจริญพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hyper Market) ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำพูน
  Exer2551_no.148สกลวัศ  ธรรมสถิตย์พรพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.149สรัลนุช คุณานพดลความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับราคาสินค้าเกษตรที่สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทน
  Exer2551_no.150สหัษยา เจริญทรัพย์การพำนักระยะยาว (Long Stay) ของชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.151สุรณัฐ โอภาสตระกูลปัจจัยที่มีส่วนกำหนดการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา : รร.หอพระ ชม.
  Exer2551_no.152สาวิตรี ปงกาวงค์ผลกระทบของวิกฤตซับไพร์มในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Exer2551_no.153สินธิพร ชัยชนะความสัมพันธ์ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมจากต่างประเทศ กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์
  Exer2551_no.154สิรินภา ปาหงษ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  Exer2551_no.155สุรีมาศ รักแคว้นความต้องการใช้รถไฟฟ้า BTS สานสีแดงของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  Exer2551_no.156สุธีย์รา ตันตราวัฒน์การพยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีอารีมา
  Exer2551_no.157สุธีรัตน์ อินจิโนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อ.แม่พริก จ.ลำปาง
  Exer2551_no.158สุธิดา สิทธิพานิชพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดชะอำ จ.เพชรบุรี
  Exer2551_no.159สุเมธ สุทธาวาสสุนทรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.160สุภาพร วงศ์เมืองการศึกษาศักยภาพการค้าของอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตการค้าชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  Exer2551_no.161สุภาพร เปี้ยทาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบเอ แก่บุตรหลานของผู้ปกครองในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2551_no.162สุวิมล ปิยะศิรินานันทร์การศึกษาผลกระทบของมาตรการ "6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน" กรณีการยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าและประปา
  Exer2551_no.163สุรกิจ สุขพัฒนานรากุลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  Exer2551_no.164สุวรรณา ชาญวัฒนกิจผลกระทบของการเปิดเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่มีผลต่อร้านโชว์ห่วยและร้านค้าในตลาดสด โดยจะศึกษาบริเวณตลาดประตูก้อม อ.เมือง ชม.
  Exer2551_no.165เสาวลักษณ์ ด้วงอินการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  Exer2551_no.166โสรัชช์ เจริญขรรค์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้า ในระบบธุรกิจการขายตรงในจังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.167เหมือนแพร ฟูเกียรติสุทธิ์การวิเคราะห์แนวโน้มการนำเข้าเศษกระดาษต่างประเทศในธุรกิจกระดาษอุตสาหกรม (กรณีศึกษา : บ.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม เครือซีเมนต์ไทย)
  Exer2551_no.168อธิวัฒน์ สิทธิพรตผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวสูงขึ้น และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าว
  Exer2551_no.169อนุศิษฎ์  ตั้งทวีเกียรติการพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทำด้วยเงินของประเทศไทย
  Exer2551_no.170อมรรัตน์ อินทรทิพย์การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อสารบางหลักทรัพย์โดยวิธี ARIMA-GARCH
  Exer2551_no.171อมรเทพ วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร (กรณีศึกษา ร้านโกเหลียงสวนดอก)
  Exer2551_no.172อริยเทพ ส่งศรีการศึกษาพฤติกรรมการออมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2551_no.173อรณิชชา เห็นสกุลการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
  Exer2551_no.174อรุณี สัญญากิจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟคั่วบด
  Exer2551_no.175ออมพิชญ์ พุ่มอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  Exer2551_no.176อาณัฐ ภัทรธรรมาภรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  Exer2551_no.177อาภาภรณ์ สูนพรหมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
  Exer2551_no.178อาวิภา จรัสแสงสุริยาการเปรียบเทียบปัจจัยดึงดูดการพำนักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของผู้เกษียณอายุ กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.179อิสริยา  บุญดิเรกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2551_no.180อิสรา ปาลวัฒน์วิไชยการศึกษาผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่าง ไทย-นิวซีแลนด์ กรณีศึกษา การนำเข้าผลิตภัณฑ์นม
  Exer2551_no.181อิสรนันท์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ศักยภาพการส่งออกมันสำปะหลังไทยในตลาดโลก
  Exer2551_no.182เอกพล พันธุ์พัฒน์การค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : ไทยและเกาหลีใต้
  Exer2551_no.183เอกรินทร์ ปินตาปลูกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Exer2551_no.184เอกรัชต์ วัชรกุลพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารมังสวิรัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Last Updated ( Tuesday, 24 September 2013 )
< Previous