Home arrow Collections arrow Research Exercise (409) arrow ปีการศึกษา 2553
รายชื่อแบบฝึกหัดการวิจัย 751409 ปีการศึกษา 2549 PDF Print
Look on Shelf   
AUTHORTITLE
Exer2549_no.1                กัญชพร วงค์โปธา  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักในกำกับของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 2-4

Exer2549_no.2

กันต์ สุขสวคนธ์การเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ใช้แรงงานไทย เปรียบเทียบอุตสาหกรรมรถยนต์กับอุตสาหกรรมการผลิตอื่น
Exer2549_no.3

กชกร รพีกาญจน์ความพึงพอใจในค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานบริษัทธานินทร์ เอลน่า จำกัด
Exer2549_no.4

กชพร ทองจิตติพงศ์การพยากรณ์ราคาเมล็ดกาแฟดิบโดยวิธีอารีมา
Exer2549_no.5

กรวิกา มูลละการวิเคราะห์การดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงลำไย
Exer2549_no.6

กิ่งมณี อินทะรังสีความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Exer2549_no.7

กิติชัย จิรพรเจริญการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์บางหุ้นโดยวิธีถดถอยแบบสลับสับเปลี่ยน

Exer2549_no.8

เกรียงศักดิ์ เอี่ยมชาญชัยความพึงพอใจต่อมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2549
Exer2549_no.9

เกวลี ปะตุละปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.10

คัคนางค์ จามะริกปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเบเกอรี่และเครื่องดื่มของร้าน Set@econ cafe
Exer2549_no.11

จิราภา กระต่ายทองการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และผลกระทบต่อร้านค้าปลีกชนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.12

จันทนี คลองน้อยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมศิลปะการประดิษฐ์ (อู่เรือจำลอง) ที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.13

จาตุรนต์ สุวรรณจันทร์การค้าและการลงทุนชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน: กรณีศึกษาจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน)
Exer2549_no.14

จุฑามาส เบญจรัตน์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสถานประกอบธุรกิจผลิตยาแผนโบราณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
Exer2549_no.15

จุฑาทิพย์ พงศ์เลขาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.16

จุฬาลักษณ์ ไชยรังสีการลงทุนกิจการโรงแรมในจังหวัดลำพูน
Exer2549_no.17

จเด็จ พลอยพันธ์ผลกระทบของราคาส่งออกข้าวของผู้ผลิตทีสำคัญในตลาดโลกต่อปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
Exer2549_no.18

ชัยชัย สมศรีพฤติกรรมการใช้เวลาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.19

ชัยวัช โซวเจริญสุขสถานการณ์การทำงานของแรงงานพม่าในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
Exer2549_no.20

ชญาภา มีเงินทองการวิเคราะห์ศักยภาพของการผันปริมาณการค้าสิ่งทอจีนไปสู่ตลาดโลกผ่านนักการค้าชาวไทย
Exer2549_no.21

ชนิดา ศศิบุตรพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อระบบบริการของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.22

ชนิกา ฤกษ์อินทรีย์แรงงานต่างด้าย : แรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้างสัญชาติพม่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.23

ฌาลิดา พงษ์เฉลียวรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.24

ณัฐธีรา ศรทองผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ำมันที่มีต่อลักษณะการใช้ยานพาหนะของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.25

ณัฐติพงษ์ ขันพลพฤติกรรมการเลือกซิ้ออาหารสดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.26ณัฐกฤตา เตจาคำการวิเคราะห์ศักยภาพโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเสน่ห์สาบ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
Exer2549_no.27

ณฐพล วัฒนาพรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปลาสวยงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.28

ณิรัชดา วีรอภินันท์พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผู้ซื้อไม้แปรรูปและสิ่งประดิษฐ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2549_no.29

ดุษฎีพงศ์ เตือนอารีย์การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.30

เทพบดินทร์ อัมรนันทน์การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
Exer2549_no.31

ธันวา ธนัญชัยการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Exer2549_no.32

ธนากร บุญกลางเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนป่าห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 Exer2549_no.32.1

ปัณฑารีย์ อรรจนกุลทัศนคติต่อการออมและการก่อหนี้ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปริญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย
  Exer2549_no.33

ธนพร ดวงเด่นผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านสันต้นบง หมู่ที่ 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  Exer2549_no.34

นัคเรศ  ธีระวัฒนวิศิษฎ์การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่ง ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.35

นันทิยา แสนโกศิก   (C.1)วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: การทำคุกกี้งาเมือง อาชีพท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.36
นันทิยา แสนโกศิก  (C.2)วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: การทำคุกกี้งาเมือง อาชีพท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.37นพวรรณ เชื้อโชติความคาดหวังของสตรีไทยเกี่ยวกับการพึ่งพาบุตร กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสตรีในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและสตรีในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  Exer2549_no.38นพวรรณ  เสริมมาลักษณะอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อบริการร้านเกมส์ออนไลน์บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.39นิภาพร สุรัตนวนิช            
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดการเงินของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  Exer2549_no.40นิรัติศัย จรัญญา (C.1)        
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพแกะสลักไม้บ้านหนองหวาย ตำบลยุหวา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.41นิรัติศัย จรัญญา  (C.2)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพแกะสลักไม้บ้านหนองหวาย ตำบลยุหวา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.42

ปัทมวรรณ ดิศกุลเนติวิทย์การค้าระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

  Exer2549_no.43

ปัณฑารีย์ อรรจนกุล
ทัศนคติต่อการออมและการก่อหนี้ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปริญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย
  Exer2549_no.44

ปัสสณา เจริญสำราญปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ

  Exer2549_no.45

ประดิษฐ์พงศ์ วรยิ่งยงการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.46ประหยัด จิโนเป็งบทบาทของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูนที่อาศัยอยู่ในต.เหมืองจี้ ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  Exer2549_no.47ปาณชนก โพธิสุนทรพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีเปรียบเทียบระหว่างนมและกาแฟ
  Exer2549_no.48

ปานณภา ผือโยภาวะแนวโน้มการส่งออกข้าวของไทย
  Exer2549_no.49ปิยวรรณ  ปัญญาชัยการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียนกรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.50
ผดุงพล รุ่งมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบขนส่งมวลชน(สี่ล้อแดง)มหาวิทยาลัยเชียงหใหม่
Exer2549_no.51

ผาณิต จันทร์แสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสลากพิเศษแบบเลขท้าย2ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน) หวยใต้ดิน และทัศนคติต่อนโยบายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัเชียงใหม่
  Exer2549_no.52

พัชรา มโนมัยปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากระบบการขายตรงหลายชั้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.53

พัชราภรณ์ ติปยานนท์การค้าชายแดนในเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  Exer2549_no.54

พงศ์ธร ลิ้มรทีพงษ์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการจำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  Exer2549_no.55

พงศธร จำนงศิตธรรมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.56

พรชนก บุญมากวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลัก - โตกช้างใหญ่ บ้านป่าไม้ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  Exer2549_no.57

พาคีนัย ชัยโชคการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกิจการร้านถ่ายเอกสาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2549_no.58

พิงคพธู ศาลกลางศักยภาพการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทยในอินเดียในช่วงการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย ระหว่างปี 2545-2549
  Exer2549_no.59พิชญ์พิสุทธิ์ ถนอมเพชรสุขการวิเคราะห์ศักยภาพของการดำเนินงานของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู
  Exer2549_no.60

พิสุทธิ์ เดชวงศ์ญาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของโรงภาพยนตร์กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงภาพยนตร์วิสต้ากาดสวนแก้วกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
  Exer2549_no.61

ภัคนุช สุทธิสุวรรณแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากเปรูมายังไทย ภายใต้การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-เปรู
  Exer2549_no.62

ภัทริยา พัฒนพิศิษฐ์การวิเคราะห์คุณลักษณะของสินค้าของที่ระลึกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองโลจิท
  Exer2549_no.63

ภิญญารัตน์ มังคละลักษณะของรถยนต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ประกอบการและข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  Exer2549_no.64

มนธิรา ตันประยูรพฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  Exer2549_no.65

มรกต อุทธยานการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย เวียดนาม และ จีน
  Exer2549_no.66

เเม้นเขียน ไชยวัฒนพันธุ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าตรายี่ห้อ (Brand name) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย
  Exer2549_no.67

รัญชนา ประทุมสิมธุ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคมและโรงเรียนวชิราลัย
  Exer2549_no.68

รัตติกาล พาฬเสวตวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพลงออนไลน์ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.69

ลลิตา วัฒนไกรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอุปโภค ก็าซ LPG สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ของ ผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ.เมือง จ.เชียงใหม่
  Exer2549_no.70

วัชรเกียรติ ศุภอรรถพานิชผู้ประกอบการร้านอาหารตามโรงอาหารคณะในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.71

วันวิสา เกียรติวีระสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  Exer2549_no.72

วรัมพา ตาสาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนกวดวิชาจากวีดีโอเทป : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.73

วรรณภรณ์ เกษมบุญสุขศรีแรงงานนอกระบบภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.74

วรวิทย์ สุริยวงศ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน กับราคาน้ำมันในตลาดต่าง ๆ
  Exer2549_no.75

วรรณนิภา จันทร์ตาศรีการบริหารสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
  Exer2549_no.76

วารินทร์ แสนเพ็ญการวิเคราะห์การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนเชิงเศรษฐศาสตร์; กรณีศึกษาป่าน้ำจำ หมู่บ้านทุ่งยาวเหนือ - ใต้ ต.ศีรบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
  Exer2549_no.77

วิญญู ดิษเจริญปัจจัยที่มีอิทธิพลในการไปใช้บริการสถานบันเทิงในเวลากลางคืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.78

วิทยา จันทะอุ่มเม้าความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรรีภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ
  Exer2549_no.79

วิภาดา จันทะเลแนวโน้มความเป็นไปได้ในการทำ FTA ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา
  Exer2549_no.80

วิศรุต สังฆะมงคลกิจแรงงานเด็ก: กรณีศึกษาเด็กขายดอกไม้และพวงมาลัยบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.81

ศจี เลิศวงศ์ประเสริฐการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย Comgruent Matrix
  Exer2549_no.82

ศิวาพร จะวะนะศักยภาพการดำเนินงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : ไวน์ลำไย กรณีศึกษาสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน จำกัด
  Exer2549_no.83

ศุภกร พรหมวิจิตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work&Travel in USA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.84

ศุภพิชญ์ ดุลยพิพัฒน์พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการตัดสินใจเลือเรียนภาษาต่างประเทศในสถาบันสอนภาษาเอกชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Exer2549_no.85

ศุลีพร ปานต๊ะระษีการศึกษานโยบายและผลกระทบของการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  Exer2549_no.86

สาธิมา แสงจันทร์ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการทำ FTA ไทย - สหรัฐ ฯ
  Exer2549_no.87

สาวิตรี พุ่มขจรศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
  Exer2549_no.88

สุชานาฎ ประพิตรไพศาลความพึงพอใจของลูกจ้างต่อการปฏิรูประบบประกันสังคม กรณีศึกษาลูกจ้างโรงงานเซรามิค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Exer2549_no.89

สุธาทิพย์ สุวรรณอัตถ์เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Exer2549_no.90

สุเมธ พฤกษ์ฤดีการสร้างแบบจำลองสำหรับการใช้แทนการทดสอบตลาดของสินค้าของที่ระลึกด้วย MLFF Neural Networks
  Exer2549_no.91

สุพัชชัย เภาวะนิตการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC
Exer2549_no.92

สุภาณี ผลวัฒนะศักยภาพการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทยนิวซีแลนด์ในช่วงการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ระหว่างปี 2544 - 2549
Exer2549_no.93

สุพนิต ลำดวงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนร้าน set@econ cafe
Exer2549_no.94

สุวิมล ล่ำดี  (C.1)ศักยภาพของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มภูดอยออร์คิดส์๖ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้และใบไม้ชุบทอง) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.94.1

สุวิมล ล่ำดี  (C.2)ศักยภาพของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มภูดอยออร์คิดส์๖ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้และใบไม้ชุบทอง) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2549_no.96

สุวลี สาคำการศึกษาการทำงานพิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549
Exer2549_no.97

แสงระวี ฟองฤทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.98

หทัยรัตน์ สวัสดิ์สกุลพงศ์การศึกษาสภาวการณ์การส่งออก การตลาดและการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย
Exer2549_no.99

หทัยกาญจน์ จันทร์ส่งแสงพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2549_no.100

หวุ่ยเยี่ยน เจิ้งศักยภาพการแข่งขันสินค้าของไทยในประเทศจีนระหว่างปี 2546 - 2549
Exer2549_no.101

อัญชลี ไพรดีการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนจากต่างประเทศ การออมกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย ในช่วงปี 2540 - 2547
Exer2549_no.102

อาทิตยา ศรีทองแดงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินของข้าราชการครู พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ในเขตอำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Exer2549_no.103

อาสาฬห์ สันบุญเป็งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษา Bamboo Leaf Restaurant
Exer2549_no.104

อุดมลักษณ์ ธุระแพง                              
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Last Updated ( Friday, 31 January 2014 )
< Previous   Next >