ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้)
American Psychiatric Publishing (APP)   
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านจิตศาสตร์ 5 ชื่อ ได้แก่
   American Journal of Psychiatry (after 12 months back to 1 Jan 1998)
   Psychiatric News
   Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences (after 12 months back to 1 Jan 1998)
   Psychiatric Services (after 12 months back to 1 Jan 1998)
   Psychosomatics (after 12 months back to 1 Jan 1998)
American Physiological Society (APS)   
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสรีรศาสตร์ 12 ชื่อ ได้แก่
   APS - Cell Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   APS - Endocrinology And Metabolism (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   APS- Gastrointestinal and Liver Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   APS- Heart and Circulatory Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   APS- Lung Cellular and Molecular Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   APS- Regulatory, Integrative & Comparative Physiology (after 12 months back to 1 Oct1997)
   APS- Renal Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
   Journal of Applied Physiology (after 12 months back to 1 Oct 1996)
   Journal of Neurophysiology (after 12 months back to 1 Oct 1997)
  . Physiological Genomics (after 12 months)
   Physiological Reviews (after 12 months back to 1 Jan 1998)
   Physiology (after 12 months back to 1 Feb 1998)
Art & Architecture (Trial)   
ฐานข้อมูล Art & Architecture เป็นฐานข้อมูลด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ครอบคลุมวารสาร 380 ชื่อ และหนังสือ 220 ชื่อ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงดรรชนีและสาระสังเขปมากกว่า 780 จากวารสารวิชาการ แมกกาซีน และยังครอบคลุมสำนักพิมพ์ 70 สำนักพิมพ์ มีรูปภาพมกากว่า 63,000 รูป
Business Source Complete (Trial)   
ฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ให้บทความฉบับเต็มและบรรณานุกรม นอกจากนี้ยังดรรชนีและสาระสังเขปสำหรับธุรกิจ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1886 มีวารสารมากถึง 1,300 ชื่อ
Testing and Education Reference Center
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อทั้งระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และใช้ประกอบการตัดสินใจในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งรวบรวมชุดข้อสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางฝึกทำแบบทดสอบหลายระดับ เช่น ระดับมัธยมศึกษา : GED, AP, ISEE, COOP, SSAT ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา : CLEP, FCAT, SAT, ACT, PSAT, TAKS ระดับอุดมศึกษา : GRE, LSAT, MCAT, MAT และ GMAT ระดับนานาชาติ ด้านภาษา : TOEFL, TOEIC สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
:ข้อมูลโดยศูนย์ข้อมุลและวัฒนธรรมอเมริกัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Pulinet Trial Factsheet

IOPscience extra ฐานข้อมูลที่รวบรวม archive ย้อนหลังไปกว่า 130 ปี Physics World Archive: รวมฐานข้อมูลของบทความทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มี preprints มากกว่า 500,000 ฉบับจาก e printweb.org ProQuest Dissertations Theses Help และ information
สำนักพิมพ์ Hart Publishing " เป็น 1ในหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing แสดงผลเป็นแบบ Full Text สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ ที่มีืเนื้อหาเกี่ยวกับวิชากฎหมาย อาทิ Commercial and Financial Law , Company and Insolvency Law, Comparative Law, Computer and Internet Law, Constitutional and Administrative Law, Consumer Law, Contract, Tort and Restitution, Copyright, Patents and Trademarks, Criminal law, Criminology and Policing, Environmental Law, Equity and Trusts, European Law, Evidence, Proof and Proces, Family Law, Gender and the Law, Human Rights, International and Comparative Criminal Law, International Trade Law, Labour and Discrimination Law, Legal Education and the Legal Profession, Legal History, Legal Theory, Medical Law and Ethics, Property Law, Public International Law, Socio-Legal Studies "

ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555
สำนักพิมพ์ The Policy Press " เป็น 1ในหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing แสดงผลเป็นแบบ Full Text สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ ที่มีืเนื้อหาทางด้านมนุษย์กับสังคม ครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ Ageing, Children, Young People & Familie, Criminology & Criminal Justice, Education & Lifelong Learning, Equality & Diversity, Health, Housing & Planning, Public Policy & Governance, Social Policy & Welfare, Social Geography & Urban Studies, Social Theory & Research Methods, Social Work & Social Care "

ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555

สำนักพิมพ์ Thorogood Publishing " เป็น 1ในหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing แสดงผลเป็นแบบ Full Text สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ ที่มีืเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ Business Planning and Strategy, Biographies and References, Commercial Management, Commercial Law, Culture and Travel, Employment La, Fiction, Finance, Tax and Insurance, Health & Safety and Facilities Management, Human Resource Management, Training and Coachin, Marketing, Public Relations and Sales, People Skills and Leadership, War and History "

ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555

สำนักพิมพ์ Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) " เป็น 1ในหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing แสดงผลเป็นแบบ Full Text สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ ที่มีืเนื้อหาทางมนุษย์สังคม อาทิ การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ฯลฯ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555

สำนักพิมพ์ American Library Association (ALA) " เป็น 1ในหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing แสดงผลเป็นแบบ Full Text สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ ที่มีืเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ อาทิ Academic Libraries, Acquisition, Administration & Management, Automation, Banned books, Book Lists, Bookmobiles, Buildings & Space Planning, Cataloging & Classification, Censorship, Children’s Library Services, Circulation, Collection Development, Donations, Education, Ethics, Guidelines & Standards, Handling Challenges to Library Materials, Information, Technology & Library Systems, ISBN and ISSN systems, Library Science Education, Safety & Security in Libraries "


ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555

จำนวนผู้เยี่ยมชม