(ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ : We ask for your cooperation not downloads by automatic data)
| B | D | E | G | I | M | S | T
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด
Business Expert Press ( BEP)
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาดจำนวน 50 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในสังคมเครือข่าย การจัดการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
คู่มือการใช้งาน


Rating
Dissertations Full Text in PDF format
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 , 850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้


Rating

ebrary

(e-Books)
ebrary
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทางสาขาวิชากฎหมาย สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


Rating
EBSCO eBooks Collection
Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) บอกรับ ให้กับห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF สามารถใช้งานได้แบบ Unlimited Access และ Download เอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ครั้งละ 365 วัน นอกจากนี้ยังสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้


Rating
Gale Virtual Reference Library
Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาสำนักหอสมุดจัดซื้อจำนวน จำนวน 12 ชื่อ คณะเกษตรศาสตร์จัดซื้อจำนวน 32 ชื่อ คณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อจำนวน 20 ชื่อ และคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อจำนวน 4 ชื่อ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ หากมีความประสงค์เข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถขอใช้ Password ได้จากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทรศัพท์ 0-5394-4531"


Rating

Grolier Online

(e-Books)
Grolier Online
Grolier Online ประกอบด้วยฐานข้อมูล จำนวน 8 ฐาน คือ Encyclopedia Americana (EA),Grolier Multimedia Encyclopedia (GME), The New Book of Knowledge (NBK),The New Book of Popular Science (NBPS),America the Beautiful (ATB), Lands and Peoples (LP),Amazing Animal of the World (AA), LA NUEVA ENCICLOPEDIA CUMBRE (CMB)


Rating

IGLibrary

(e-Books)
IGLibrary
iGLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จำนวน 78 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถ Print, Copy, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา


Rating

ISEAS

(e-Books)
ISEAS
ISEAS มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฏหมาย และอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ Copy, Print, Download, ให้ความหมายและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้
คู่มือการใช้งาน


Rating

MyiLibrary

(e-Books)
MyiLibrary
MyiLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สาขากฎหมาย และสหสาขาวิชา ทั้งหมด 69 รายการ รายชื่อหนังสือ 69 รายการ


Rating
ScienceDirect e-Books
ScienceDirect e-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences,Biochemistry, Genetics and Molecular Biology,Chemical Engineering,Chemistry,Computer Science,Earth and Planetary Sciences,Energy, Engineering, Environmental Science, Finance, Forensics, Immunology and Microbiology, Materials Science, Mathematics, Medicine and Dentistry, Neuroscience, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Physics and Astronomy, Psychology ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน


Rating
Springer Link e-Books
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,359 ชื่อ ในจำนวนนี้ซ้ำกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อแล้ว 3,2 41 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
The World Bank e-Library
เป็นเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ มากว่า 1,800 ชื่อเรื่อง และเอกสารการวิจัยมากกว่า 2,600 ชื่อเรื่อง รวมเป็นเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ด้วยความร่วมมือของ Ingenta ซึ่งสร้าง portal สำหรับ Organization for Economic Co-operation and Development (SourceOECD) เมื่อหลายปีก่อน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
| B | D | E | G | I | M | S | T
ดูรายงานการเข้าใช้ฐานข้อมูล