(ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ : We ask for your cooperation not downloads by automatic data)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด
Business Expert Press ( BEP)
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาดจำนวน 50 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในสังคมเครือข่าย การจัดการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
คู่มือการใช้งาน


Rating
Cambridge Book Online (Trial)
Cambridge Book Online (Trial) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมทั้งสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กว่า 24,000 รายการ ซึ่งมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2557


Rating
Dissertations Full Text in PDF format
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 , 850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้


Rating
eBook Academic Collection
eBook Academic Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นรายชื่อหนังสือได้ประมาณ 120,000 ชื่อ แบบ Unlimited Access และสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้


Rating

ebrary

(e-Books)
ebrary
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทางสาขาวิชากฎหมาย สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


Rating
EBSCO eBooks Collection
Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) บอกรับ ให้กับห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF สามารถใช้งานได้แบบ Unlimited Access และ Download เอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ครั้งละ 365 วัน นอกจากนี้ยังสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้


Rating

Gale Resources

(e-Books)
Gale Resources
Gale Resources ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชา จำนวน 12 ชื่อ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ หากมีความประสงค์เข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถใช้ Password: education


Rating

Grolier Online

(e-Books)
Grolier Online
ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสารานุกรม 6 เล่ม คือ Encyclopedia Americana, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge, The New Book of Popular Science, Lands and peoples และ America the Beautiful


Rating

IGLibrary

(e-Books)
IGLibrary
iGLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จำนวน 78 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถ Print, Copy, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา


Rating

ISEAS

(e-Books)
ISEAS
ISEAS มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฏหมาย และอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ Copy, Print, Download, ให้ความหมายและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้
คู่มือการใช้งาน


Rating

MyiLibrary

(e-Books)
MyiLibrary
MyiLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจัดซื้อ มีทั้งหมด 43 รายการ รายชื่อหนังสือ 43 รายการ


Rating
ScienceDirect e-Books
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ในสาขาวิชา Agricultural and Biological Science ,Environmental Science และ Psychology ของ Elsevier B.V. ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย


Rating
Spinger Link e-Books
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,359 ชื่อ ในจำนวนนี้ซ้ำกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อแล้ว 3,2 41 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
The World Bank e-Library
เป็นเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ มากว่า 1,800 ชื่อเรื่อง และเอกสารการวิจัยมากกว่า 2,600 ชื่อเรื่อง รวมเป็นเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ด้วยความร่วมมือของ Ingenta ซึ่งสร้าง portal สำหรับ Organization for Economic Co-operation and Development (SourceOECD) เมื่อหลายปีก่อน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
ดูรายงานการเข้าใช้ฐานข้อมูล