(ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ : We ask for your cooperation not downloads by automatic data)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด

A to Z

(e-Databases)
A to Z
A to Z เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว


Rating
AAP-American Academy of Pediatrics
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Academy of Pediatrics ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 5 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน คือ Pediatrics, Pediatrics in Review, NeoReview, AAP Grand Rounds และ AAP News.
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Academic Search Complete

(e-Databases)
Academic Search Complete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

ACM Digital Library

(e-Databases)
ACM Digital Library
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Association for Computing Machinery (ACM) มีวารสารฉบับเต็ม 400 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

ACS Publications

(e-Databases)
ACS Publications
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ American Chemical Society มีวารสารฉบับเต็ม 34 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

Agriculture Collection

(e-Databases)
Agriculture Collection
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ให้ความรู้เชิงลึกต่าง ๆ ผู้เข้าใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของวารสารกว่า 600 รายการ และจากสำนักพิมพ์ Delmar กว่า 30 ชื่อเรื่อง ที่ครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับการเกษตรอย่างหลากหลายอีกด้วย


Rating
AIP(American Institute of Physics)
AIP (American Institute of Physics) เป็นฐานข้อมูลทางด้านฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and American Physical Society ให้บริการวารสารฉบับเต็มจำนวน 11 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลและให้เอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก – ปัจจุบัน สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมไฟฟ้า


Rating

Annual Reviews

(e-Databases)
Annual Reviews
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับเต็ม 38 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Asian Development Bank (Free)
Asian Development Bank (Free) ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

Bloomsbury Collection

(e-Databases)
Bloomsbury Collection
ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560


Rating
Bloomsbury Fashion Central
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560


Rating

BMJ Best Pratice

(e-Databases)
BMJ Best Pratice
คือ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย คู่มือตลอดจนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรคและดูแล ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ หรือเพิ่มเติมความรู้ มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดจำนวนการเข้าใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

BMJ Journals

(e-Databases)
BMJ Journals
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะหลายสาขา เช่น Neurology, Pathology, Emergency, Rheumatology เป็นต้น ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร 23 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดจำนวน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Books@Ovid

(e-Databases)
Books@Ovid
คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาวิชาทางการแพทย์ จำนวน 75 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา คณะแพทยศาสตร์บอกรับแบบซื้อขาดในปี 2546


Rating
Britannica Online Academic
Britannica Online Academic เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล สามรถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. -30 มิ.ย. 2560


Rating
Business Expert Press ( BEP)
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาดจำนวน 50 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในสังคมเครือข่าย การจัดการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
คู่มือการใช้งาน


Rating

Business Source Complete

(e-Databases)
Business Source Complete
ฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ให้บทความฉบับเต็มและบรรณานุกรม นอกจากนี้ยังดรรชนีและสาระสังเขปสำหรับธุรกิจ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1886 มีวารสารมากถึง 1,300 ชื่อ
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

Business Source Ultimate

(e-Databases)
Business Source Ultimate
Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ยังสามารถเจาะลึกกรณีศึกษารายงานเศรษฐกิจและโปรไฟล์ของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 31 มีนาคม 2561


Rating

Cabell's

(e-Databases)
Cabell
ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อวารสารจำนวนมากกว่า 3,000 ชื่อ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการสื่อสารให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สามารถค้นหา พิจารณา กลั่นกรอง และเปรียบเทียบวารสารเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์บทความต้นฉบับตามเกณฑ์และกระบวนการตรวจสอบตัวชี้วัดคุณภาพวารสารในระดับสูง โดยพัฒนาตัววัดคุณภาพวารสารในฐานของตนโดยเรียกว่า Cabell’s Classification Index (CCI) และระดับความยากง่ายของการตีพิมพ์ Cabell’s Difficulty of Acceptance (DA) ฐานข้อมูลนี้ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Cabell ถือเป็น Intellectual Contributions


Rating

Cambridge Books Online

(e-Databases)
Cambridge Books Online
Cambridge Books Online ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชา จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press จำนวน 27 รายการ


Rating
Cambridge Journals Online
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสำนักพิมพ์ Cambridge University มีวารสารฉบับเต็ม 198 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

CINAHL Complete

(e-Databases)
CINAHL Complete
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ EBSCO มีวารสารฉบับเต็ม 770 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 19 3 7 – ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักหอสมุด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Clinical Key

(e-Databases)
Clinical Key
Clinical Key ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 500 รายชื่อ หนังสือมากกว่า 900 เล่ม


Rating

CNKI

(e-Databases)
CNKI
CNKI เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรความรู้ทั้งหมดของประเทศจีนให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน คลอบคลุมสหสาขา ให้บริการในการสืบค้นเป็นภาษาจีน ให้ข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและบรรณานุกรม รูปแบบการแสดงผลเอกสารฉบับเต็ม PDF File และ CAJ Viewer File สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2560


Rating
Communication & Mass Media Complete
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915


Rating
Computers & Applied Sciences Complete
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ มีเอกสารและบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

CRCnetBASE

(e-Databases)
CRCnetBASE
CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร จำนวน 20 รายการ (คู่มือการใช้งาน)
คู่มือการใช้งาน


Rating
Dentistry & Oral Sciences Source
Dentistry & Oral Sciences Source ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทันตแพทยศาสตร์ รวบรวมบทความวารสารที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ถึง 208 ชื่อ
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
Dissertations Full Text in PDF format
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 , 850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้


Rating
DOEJ หรือ Directory Of E-Journal
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มได้เปล่าทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันมีการให้บริการฐานข้อมูลฉบับได้เปล่า จำนวน 2,594 ชื่อ สามารถสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ คณะทำงานวารสาร


Rating

Drama Online

(e-Databases)
Drama Online
Drama Online ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการแสดงที่ดีสุด ให้บริการจากแหล่งข้อมูลของการละเล่น การแสดง การทำงาน บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่สำคัญและน่าเชื่อถือทั่วโลก ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ด้านบทละคร บทพูดที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ ไฟล์เสียง มากมายกว่า 1,500 รายการ มีผลการดำเนินงานและรางวัลการันตีมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหา สืบค้น ศึกษา พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560


Rating
e-Magazines นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเครือบริษัทอมรินทร์
e-Magazines นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเครือบริษัทอมรินทร์ จำนวน 12 ชื่อ ได้แก่ ชีวจิต/แพรว/สุดสัปดาห์/บ้านและสวน /Health&Cuisine/Lemonade My home/National Geographic/Real parenting Room/Secret/We สามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะทุกแห่ง


Rating

ebrary

(e-Books)
ebrary
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทางสาขาวิชากฎหมาย สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


Rating

EBSCO database

(e-Databases)
EBSCO database
รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ


Rating
EBSCO eBooks Collection
Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) บอกรับ ให้กับห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF สามารถใช้งานได้แบบ Unlimited Access และ Download เอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ครั้งละ 365 วัน นอกจากนี้ยังสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้


Rating
EconLit™ with Full Text
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ฉบับเต็ม (Full text) สาขาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐมิติ ตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีการเงิน ฯลฯ รวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association) เช่น American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives ให้บทความฉบับเต็ม (Full text)มากกว่า 600 ชื่อเรื่อง นอกจากบทความวารสารในสาขาเศรษฐศาสตร์ ยังประกอบด้วยหนังสือ หนังสือรวมเรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Education Research Complete
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาการศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ของ EBSCO มีวารสารฉบับเต็ม 1,060 ชื่อ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง รวมถึงหนังสือและงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Emerald Management (EM92)
Emerald Management Xtra เปลี่ยนเป็น Emerald Management (EM92) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ มีวารสารฉบับเต็ม 92 ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

EMIS University

(e-Databases)
EMIS University
EMIS University ฐานข้อมูล Business Intelegence ของ World Emerging Markets ที่ประมวลจากแหล่งข้อมูลชั้นนำ ทันสมัย และมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์จากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หน่วยงานที่มีชื่อเสียงของแต่ละอุตสาหกรรม และจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด reports ต่างๆ โดยต้องสร้าง Profile ส่วนตัวก่อน ลงทะเบียนโดยการใช้ e-mail address สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2560


Rating

EndNote Web

(e-Databases)
EndNote Web
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ


Rating
Entrepreneurial Studies Source (Trial)
Entrepreneurial Studies Source (Trial) แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 31 ธ.ค. 2560


Rating
Fine Arts and Music Collection
Fine Arts and Music Collection ฐานข้อมูลด้านศิลปะและดนตรี รวบรวมบาความมากกว่า 10.4 ล้านบทความ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นคว้าทางด้าน drama, music, art history, และ filmmaking และมีวารสารมากกว่า 250 รายการ ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม เช่น Wilson Art Index, the Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) index เป็นต้น.


Rating

Full Text Finder

(e-Databases)
Full Text Finder
Full Text Finder เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในระดับวารสารและบทความฉบับเต็ม (Full Text)สามารถทำ Collection Analysis ในระดับวารสาร สามารถแบ่งประเภทของวารสารตาม Subject ต่างๆ สามารถเพิ่มวารสารที่เป็น Open Accessเพื่อช่วยให้บรรณารักษ์สามารถตรวจสอบวารสารที่ต้องการจัดซื้อว่ามีอยู่ใน Open Access อยู่แล้วหรือไม่


Rating

Gale Lingo (Trial)

(e-Databases)
Gale Lingo (Trial)
Gale Lingo (Trial) ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น Level ต่างๆ จำนวน 11 ขั้น และยังแบ่งออกเป็น Unit และ Lesson ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนการตอบคำถาม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละข้อ อาทิเช่น ดูคลิปหรือฟังเสียง แล้วตอบ, การจับคู่, การพิมพ์ตอบ, การคลิ๊กตัวเลือก และอื่นๆ มากมาย รวมทั้งยังมี Placement Test สำหรับวัดระดับ เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทราบระดับที่เหมาะสม โดยจะมีคะแนนและระดับที่แนะนำถูกจัดส่งไปให้ทราบทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะทางด้านการพูดอีกด้วย ผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยจะให้ผู้ใช้ได้บันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วระบบจะมีการแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของคำหรือประโยคที่ควรแก้ไขไว้ด้วยตัวอักษรสีแดง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ย. 2560


Rating
Gale Virtual Reference Library
Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาสำนักหอสมุดจัดซื้อจำนวน จำนวน 12 ชื่อ คณะเกษตรศาสตร์จัดซื้อจำนวน 32 ชื่อ คณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อจำนวน 20 ชื่อ และคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อจำนวน 4 ชื่อ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ หากมีความประสงค์เข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถขอใช้ Password ได้จากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทรศัพท์ 0-5394-4531"


Rating
Global Development Finance Online (GDF)
ฐานข้อมูลนามานุกรมสถิติการคลังของประเทศที่กำลังพัฒนาของธนาคารโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลหนี้ และการไหลเวียนทางการเงินของประเทศต่าง ๆ รวม 138 ประเทศ นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Global Economic Monitor (GEM)
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจธนาคารโลก ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

Grolier Online

(e-Books)
Grolier Online
Grolier Online ประกอบด้วยฐานข้อมูล จำนวน 8 ฐาน คือ Encyclopedia Americana (EA),Grolier Multimedia Encyclopedia (GME), The New Book of Knowledge (NBK),The New Book of Popular Science (NBPS),America the Beautiful (ATB), Lands and Peoples (LP),Amazing Animal of the World (AA), LA NUEVA ENCICLOPEDIA CUMBRE (CMB)


Rating

H.W. Wilson

(e-Databases)
H.W. Wilson
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สหสาขาวิชา ของ H.W. Wilson มีวารสารฉบับเต็ม 1,800 ชื่อใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Health Reference Center Academic
Health Reference Center Academic ฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีรายการวารสารฉบับเต็ม, หนังสืออ้างอิง, จุลสาร กว่า 2,500 รายการ และรายการวีดีโอกว่า 100 รายการ ที่สาธิตขั้นตอนทางการแพทย์ รวมทั้งขั้นตอนการผ่าตัด


Rating

HeinOnline

(e-Databases)
HeinOnline
HeinOnline เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมาย แยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic สามารถสืบค้นวารสารด้านกฎหมาย หรือ Cases ต่างๆ สามารถค้นหาย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ มีวารสารมากกว่า 1,250 ชื่อ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม


Rating
IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET ) มีวารสารฉบับเต็ม 172 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

IGLibrary

(e-Books)
IGLibrary
iGLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จำนวน 78 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถ Print, Copy, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา


Rating

InCite

(e-Databases)
InCite
InCites™ Journal Citation Reports คือระบบฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากรายการบทความวิจัยตีพิมพ์จากทั่วโลก เปรียบเทียบจำนวนและรายละเอียดบทความวิจัยในมิติต่างๆ ทั้งความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา แต่ละมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะของงานวิจัย ประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการวิจัยเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการคาดคำนวณจากค่าการสืบค้นอ้างอิง และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินคุณภาพวารสารในแง่มุมของการอ้างอิงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติการอ้างอิงเป็นสำคัญ มีการคำนวณค่า Impact Factor รวมทั้งค่าดัชนีอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index เพื่อนำมาพิจารณาประกอบกัน ในการจัดอันดับ (Journal Rankings)โดยมีวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติจากทั่วโลกครอบคลุมวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนะนำฐานข้อมูล Incites


Rating

Informa Healthcare

(e-Databases)
Informa Healthcare
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 187 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ Volume 1 จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

InfoTrac Custom Journals

(e-Databases)
InfoTrac Custom Journals
InfoTrac Custom Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา จำนวน 1,000 รายชื่อ


Rating

ISEAS

(e-Books)
ISEAS
ISEAS มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฏหมาย และอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ Copy, Print, Download, ให้ความหมายและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้
คู่มือการใช้งาน


Rating

JAMA & Archives (AMA)

(e-Databases)
JAMA & Archives (AMA)
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Medical Association – AMA ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร JAMA และ Archives รวม 10 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ - The Archives of Internal Medicine - The Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine - The Archives of General Psychiatry - The Archives of Neurology - The Archives of Ophthalmology - The Archives of Dermatology - The Archives of Surgery - The Archives of Otolaryngology-head & neck Surgery - The Archives of Facial Plastic Surgery
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Journal Citation Reports

(e-Databases)
Journal Citation Reports
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณค่าวารสารโดยมีเกณฑ์การประเมินมาจากข้อมูลการอ้างอิงของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ทั่วโลก แยกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (JCR Science Edition) และสาขาสังคมศาสตร์ (JCR Social Sciences Edition) ให้ข้อมูลการใช้วารสารในด้านต่างๆ เช่น วารสารที่มีค่า Journal Impact Factor (JIF) สูงสุด วารสารที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุด วารสารซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น


Rating

jove

(e-Databases)
jove
ฐานข้อมูล Jove (Trial) ฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัยหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biological, Medical, Chemical และ Physical ในรูปแบบวิดีโอ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 14 พ.ย. 2560


Rating
JSTOR: Arts & Sciences III Collection
ฐานข้อมูลที่รวบรวม archive ย้อนหลังไปกว่า 130 ปี Physics World Archive: รวมฐานข้อมูลของบทความทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มี preprints มากกว่า 500,000 ฉบับจาก e printweb.org ProQuest Dissertations Theses Help และ information
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
JSTOR: Business Collection
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้านการเงิน แรงงานสัมพันธ์ การบริหารการตลาด เศรษฐศาสตร์ วิจัยปฏิบัติการ และการกำหนดความเสี่ยง มีวารสารฉบับเต็ม 47 ชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
JSTOR: Mathematics & Statistics Collection
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้าน คณิตศาสตร์ และสถิติ มีวารสารฉบับเต็ม 50 ชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

Karger

(e-Databases)
Karger
Karger ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 80 รายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัย


Rating
LWW Total Complete Collection (Ovid)
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาทางการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารหลักทางการแพทย์กว่า 280 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 20 คน โดยไม่เกิน 3 คนต่อ 1 ชื่อวารสาร
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

MathSciNet

(e-Databases)
MathSciNet
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทวิจารณ์ สาขาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ บทวิจารณ์ ( Reviews) ของ American Mathematics Society ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1940 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

Matichon e-Library

(e-Databases)
Matichon e-Library
Matichon e-Library ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์ ของสำนักพิมพ์มติชน ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 31 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2539- ปัจจุบัน โดยสามารถใช้ User name: cmu และ Password : cmu ในการเข้าใช้งาน คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
McGraw-Hill eBook Library E-Books Nursing
McGraw-Hill eBook Library E-Books Nursing เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 189 รายชื่อ โดยมี Collections ดังนี้
1.Nursing cluster
2. Professional nursing cluster
3. Nursing Education cluster
4. Understanding Public Health
5. Demystifield Self – Teaching Guides : Health Professions Cluster


Rating
McGraw-Hill: Access Medicine
คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย


Rating

Medical databases

(e-Databases)
Medical databases
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 35 ฐาน ทั้งที่บอกรับ, free databases และ ที่เปิดทดลองใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Rating

MyiLibrary

(e-Books)
MyiLibrary
MyiLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สาขากฎหมาย และสหสาขาวิชา ทั้งหมด 69 รายการ รายชื่อหนังสือ 69 รายการ


Rating

Nature Online

(e-Databases)
Nature Online
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของ Nature Publishing Group (NPG) มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
Nature – Medical Journals
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ Nature Publishing Group ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 5 ชื่อ ตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ - British Journal of Cancer - Clinical Pharmacology & Therapeutics - Journal of Investigative Dermatology - Kidney international - Spinal Cord
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Nikkei Asian Review

(e-Databases)
Nikkei Asian Review
Nikkei Asian Review ฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ให้ข้อมูลทั้งปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2561


Rating

Oxford Medical Journals

(e-Databases)
Oxford Medical Journals
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 73 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางการแพทย์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996 จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
Oxford Scholarship Online
Oxford Scholarship Online ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press จำนวน 24 รายการ


Rating
Passport GMID (Global marketing information database)
Passport GMID (Global marketing information database) ฐานข้อมูลทางธุรกิจที่มีความเชื่อถือได้สูง มีลักษณะเด่นคือ ข้อมูลที่นำเสนอมานั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ และ/หรือแผนการตลาด การนำเสนอข้อมูลได้อิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี มีการวิเคราะห์เจาะลึกในระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค
คู่มือการใช้งาน


Rating

PressReader

(e-Databases)
PressReader
Press Display เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 60 วัน จำนวน 2,200 ชื่อเรื่อง จาก 97 ประเทศใน 54 ภาษา สามารถสืบค้นได้หลายทาง มีเสียงอ่าน คำแปลภาษา และบริการแจ้งเตือนข่าวใหม่ หากต้องการใช้นอกเครือข่าย สามารถใช้ Username: cmu.th@library.pressdisplay.com และ Password: welcome หรือหากต้องการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าไปโหลดใช้งานได้ที่ AppStore/Google Play แล้วค้นหา Application ชื่อ PressReader 
คู่มือการใช้งาน (ตามไฟล์แนบ)


Rating

Project MUSE

(e-Databases)
Project MUSE
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ของ Johns Hopkins University Press มีวารสารฉบับเต็ม 578 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2000 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
ProQuest ABI/INFORM Complete
ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆอีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1997 ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 .4 ล้านรายการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
ProQuest Health and Medical Complete
คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะทางคลินิกการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากวารสารกว่า 1,300 ชื่อ ให้ข้อมูลฉบับเต็มประมาณ 1,100 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบัน (ขึ้นกับวารสารแต่ละชื่อ)
คู่มือการใช้งาน


Rating

PubMed

(e-Databases)
PubMed
คือฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารทางด้านการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องไว้มากกว่า 21 ล้านเรื่อง จาก MEDLINE วารสารทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนถึงหนังสือออนไลน์ ตั้งแต่ปี 1950 จนถึงปัจจุบัน บทความบรรณานุกรมและบทคัดย่อใน PubMed ครอบคลุมสาขาวิชาทางการแพทย์ และ life sciences, behavioral sciences, bioengineering นอกจากนี้ PubMed ยังสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ผ่านทางฐานข้อมูล PubMed Central และ เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิก


Rating
Reference Module in Biomedical Sciences
Reference Module in Biomedical Sciences (Trial) ฐานข้อมูลด้านชีววิทยาการแพทย์ที่ช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งเนื้อหา กระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิงในหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 4,700 บทความในฐานข้อมูล ScienceDirect


Rating

Science Online

(e-Databases)
Science Online
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ American Association for the Advancement of Science มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ คือ Science ซึ่งมีค่า Impact Factor ในปี 2005 สูงถึง 30.927 ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
Science Reference Center (Trial)
Science Reference Center (Trial) ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 31 ธ.ค. 2560


Rating

ScienceDirect

(e-Databases)
ScienceDirect
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สหสาขาวิชา ของ Elsevier B.V. ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
ScienceDirect e-Books
ScienceDirect e-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences,Biochemistry, Genetics and Molecular Biology,Chemical Engineering,Chemistry,Computer Science,Earth and Planetary Sciences,Energy, Engineering, Environmental Science, Finance, Forensics, Immunology and Microbiology, Materials Science, Mathematics, Medicine and Dentistry, Neuroscience, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Physics and Astronomy, Psychology ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน


Rating

SciFinder On Web

(e-Databases)
SciFinder On Web
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสารสิทธิบัตร รายงานการประชุม สัมมนา และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ของ American Chemical Society (CAS) จำนวนประมาณ 9,500 ชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 40 ล้านระเบียน สามารถสืบค้นข้อมูลใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1907 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย การเข้าใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน อ่านคำแนะนำการลงทะเบียนได้ที่
คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rating

Scopus

(e-Databases)
Scopus
ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของ Elsevier B.V. มีข้อมูล 15,000 ชื่อ ไม่น้อยกว่า 29 ล้านระเบียน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Springer Link e-Books
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,359 ชื่อ ในจำนวนนี้ซ้ำกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อแล้ว 3,2 41 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Springer Link Journals

(e-Databases)
Springer Link Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสำนักพิมพ์ Springer Verlag มีวารสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Taylor & Francis

(e-Databases)
Taylor & Francis
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis มีวารสารฉบับเต็ม 1,100 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
Testing and Education Reference Center (TERC) (Trial)
Testing and Education Reference Center (TERC) (Trial) "ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา ในส่วนของแบบทดสอบจะมีการจัดเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ High School, College, Career, Grad, และInternational ประกอบด้วยแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงเช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบให้ทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำ ให้ทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม หากผู้ใช้ต้องการสร้าง Resume ก็มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อสถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ย. 2560


Rating

The Cochrane Library

(e-Databases)
The Cochrane Library
คือ ฐานข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสูง รวบรวมและดูแลข้อมูลโดย The Cochrane Collaboration ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกต้อง ทั้งในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม และบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ ตามลักษณะของฐานข้อมูลย่อย ซึ่งมีทั้งหมด 8 ฐานข้อมูล กว่า 470,000 บทความ ออกให้บริการออนไลน์ แบ่งเป็น 4 issues ต่อปี คือ มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมตามลำดับ
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating
The New England Journal of Medicine
The New England Journal of Medicine วารสารรายสัปดาห์ ทางด้านการแพทย์ทั่วไป ที่เผยแพร่การวิจัยทางการแพทย์และบทความรีวิว


Rating
The World Bank e-Library
เป็นเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ มากว่า 1,800 ชื่อเรื่อง และเอกสารการวิจัยมากกว่า 2,600 ชื่อเรื่อง รวมเป็นเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ด้วยความร่วมมือของ Ingenta ซึ่งสร้าง portal สำหรับ Organization for Economic Co-operation and Development (SourceOECD) เมื่อหลายปีก่อน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

Turnitin

(e-Databases)
Turnitin
Turnitin คือฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Internet webpages, publications (books, journals, newspapers) และ Student papers สำหรับใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน (plagiarism detection) ตรวจ และให้คะแนนชิ้นงานออนไลน์ (online grading ) และ วิจารณ์ชิ้นงาน (peer review) ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ (create account) โดยติดต่อขอรับ Account ID และ join password ได้ที่งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4531
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Rating

Unbound

(e-Databases)
Unbound
Unbound ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ผ่าน Smart Phone ได้ทุกระบบ โดยลง application ของระบบนั้นๆ


Rating
University Press Scholarship Online
University Press Scholarship Online ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สำนักพิมพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 23 รายการ


Rating

Web of Science

(e-Databases)
Web of Science
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสร์ และมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือ รายงานการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตร และมาตรฐาน มีข้อมูล 9,200 ชื่อ ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating

WestlawNext

(e-Databases)
WestlawNext
WestlawNext ฐานข้อมูลด้านกฎหมายนานาชาติ มีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องด้านกฎหมายประมาณ 1,500 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศอื่นๆ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปของ HTML *การเข้าใช้งานครั้งแรกผู้ใช้ต้องใส่ชื่อเพื่อเป็นการลงทะเบียนการเข้างาน


Rating

Wiley Online Library

(e-Databases)
Wiley Online Library
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ และศิลปะ ของสำนักพิมพ์ Wiley มีวารสารฉบับเต็ม 750 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กลุ่มสาขาวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
World Development Indicators Online
เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นของเศรษฐกิจโลก ให้ข้อมูลสถิติสำหรับดัชนีชี้วัดการพัฒนามากกว่า 737 รายการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง 2006 จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 220 ประเทศ และกลุ่มประเทศให้ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
กลุ่มสาขาวิชา:สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Rating
World e-Book Library (WEL) (Trial)
World e-Book Library (WEL) (Trial) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 พ.ย. 2560


Rating
ฐานข้อมูลสมุดจดกฎหมาย (ฟรี)
ระบบสมุดจดกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของนักกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาโดยระบบอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการตีความความหมายของตัวบทบัญญัติกฎหมายรวมถึงคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นๆ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในระบบออนไลน์แทนการบันทึกลงในประมวลกฎหมายซึ่งมีข้อจำกัดในการบันทึกและอาจสูญหายได้


Rating
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
ดูรายงานการเข้าใช้ฐานข้อมูล