ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUW
กลุ่มสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด
A
Academic OneFile
Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีบทความประมาณ 98,000,000 รายการ จากวารสารชั้นนำทั่วโลกกว่า 19,200 รายการ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
Rating :
Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate (Trial) ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ
Rating :
Animal Health and Production Compendium
Animal Health and Production Compendium สารานุกรมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคสัตว์ เชื้อโรคและพาหะของโรค รวมถึงการเลี้ยงสัตว์พันธุศาสตร์และโภชนาการของปศุสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์(Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry) สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
Aquaculture Compendium
Aquaculture Compendium สารานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การผลิตพืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
B
free-trial
BOOKBOON
ฐานที่รวบรวมหนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษาให้เลือกดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบไฟล์ PDF เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยมีให้ดาวน์โหลดทั้ง e-book และ Textbook สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
Rating :
C
free-trial
CAB Direct
ฐานข้อมูลของ CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีข้อมูลสาระสังเขปกว่า 9 ล้านรายการ และข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 130,000 รายการ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
free-trial
CopyLeaks
เครื่องมือในการตรวสอบการคัดลอกงานวิจัย ช่วยตรวจจับเนื้อหาที่คล้ายกันและปรับปรุงการเขียนด้วยการค้นหาเนื้อหาออนไลน์และฐานข้อมูลเพื่อหาเนื้อหาที่คล้ายกัน สามารถระบุเนื้อหาที่เหมือนกันและมีการถอดความและการสร้างคะแนนความคิดริเริ่มสำหรับข้อความที่ส่งมา ติดต่อการใช้งานได้ที่งานบริการสารนิเทศ cmulibref@cmu.ac.th สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
Rating :
Crop Protection Compendium
Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) โรควัชพืชและศัตรูธรรมชาติพืช แมลงศัตรูพืช แมลงที่นำโรคไปสู่พืช สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
F
Forestry Compendium
Forestry Compendium ฐานข้อมูลรวบรวมความรู้ด้านป่าไม้ทั่วโลก ครอบคลุมเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เขตร้อน กึ่งเขตร้อนและเขตเหนือที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสายพันธุ์ที่มีความสำคัญในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังครอบคลุมเรื่องศัตรูพืชที่ทำลายต้นไม้ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
G
free-trial
Gale Lingo
ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น Level ต่างๆ จำนวน 11 ขั้น และยังแบ่งออกเป็น Unit และ Lesson ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนการตอบคำถาม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละข้อ อาทิเช่น ดูคลิปหรือฟังเสียง แล้วตอบ, การจับคู่, การพิมพ์ตอบ, การคลิ๊กตัวเลือก และอื่นๆ มากมาย รวมทั้งยังมี Placement Test สำหรับวัดระดับ เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทราบระดับที่เหมาะสม โดยจะมีคะแนนและระดับที่แนะนำถูกจัดส่งไปให้ทราบทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะทางด้านการพูดอีกด้วย ผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยจะให้ผู้ใช้ได้บันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วระบบจะมีการแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของคำหรือประโยคที่ควรแก้ไขไว้ด้วยตัวอักษรสีแดง
H
Horticulture Compendium
Horticulture Compendium การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพืชสวน รวมถึงพืชผักและพืชผล ความปลอดภัยของอาหาร การเก็บเกี่ยวและปัญหาหลังการเก็บเกี่ยว ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้พืชเสียหาย สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
Rating :
J
free-trial
JGATE
1. JGATE บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความวารสารจากฐานข้อมูลต่าง ๆ หลาย ๆ ฐานพร้อมกัน ข้อมูลที่สืบค้นได้ผ่าน J-gate ได้แก่ บทความวารสารกว่า 57,000,000 บทความ วารสารมากว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ 135 ประเทศ และรวมถึงวารสารที่ให้บริการฟรี (Open Access) มากกว่า 25,000 ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
Rating :
M
Medical databases
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 35 ฐาน ทั้งที่บอกรับ, free databases และ ที่เปิดทดลองใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rating :
T
Testing and Education Reference Center (TERC)
ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา ในส่วนของแบบทดสอบจะมีการจัดเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ High School, College, Career, Grad, และInternational ประกอบด้วยแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงเช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบให้ทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำ ให้ทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม หากผู้ใช้ต้องการสร้าง Resume ก็มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อสถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น