ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUW
กลุ่มสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด
A
Academic OneFile
Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีบทความประมาณ 98,000,000 รายการ จากวารสารชั้นนำทั่วโลกกว่า 19,200 รายการ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
Rating :
Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate (Trial) ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ
Rating :
G
free-trial
Gale Lingo
ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น Level ต่างๆ จำนวน 11 ขั้น และยังแบ่งออกเป็น Unit และ Lesson ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนการตอบคำถาม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละข้อ อาทิเช่น ดูคลิปหรือฟังเสียง แล้วตอบ, การจับคู่, การพิมพ์ตอบ, การคลิ๊กตัวเลือก และอื่นๆ มากมาย รวมทั้งยังมี Placement Test สำหรับวัดระดับ เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทราบระดับที่เหมาะสม โดยจะมีคะแนนและระดับที่แนะนำถูกจัดส่งไปให้ทราบทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะทางด้านการพูดอีกด้วย ผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยจะให้ผู้ใช้ได้บันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วระบบจะมีการแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของคำหรือประโยคที่ควรแก้ไขไว้ด้วยตัวอักษรสีแดง
J
free-trial
JGATE
JGATE บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความวารสารจากฐานข้อมูลต่าง ๆ หลาย ๆ ฐานพร้อมกัน ข้อมูลที่สืบค้นได้ผ่าน J-gate ได้แก่ บทความวารสารกว่า 57,000,000 บทความ วารสารมากว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ 135 ประเทศ และรวมถึงวารสารที่ให้บริการฟรี (Open Access) มากกว่า 25,000 ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
Rating :
M
free-trial
MarketLine
ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองด้านการตลาดของบริษัทในหลาย ๆ ประเทศ มีการวิเคราะห์เจาะลึกในระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2562
Rating :
Medical databases
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 35 ฐาน ทั้งที่บอกรับ, free databases และ ที่เปิดทดลองใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rating :
T
Testing and Education Reference Center (TERC)
ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา ในส่วนของแบบทดสอบจะมีการจัดเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ High School, College, Career, Grad, และInternational ประกอบด้วยแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงเช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบให้ทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำ ให้ทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม หากผู้ใช้ต้องการสร้าง Resume ก็มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อสถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น
Rating :
The Geological Society London
ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา ของสมาคม Geological Society of London ประกอบด้วยหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับด้านธรณีวิทยา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2562
Rating :
W
World Dissertations Library
World Dissertations Library ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 2,000 แห่ง จาก 150 ประเทศ ครอบคลุมสาขา Basic sciences, Engineering & Technology, Agriculture, Medicine, Arts & Humanities, Social & Management sciences และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปี 1900 สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562