header donation  
 
Mr gabriel liow

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคหนังสือให้นักศึกษากระบวนวิชา 099101 Learning Through Activities 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  113  เล่ม เพื่อนำไปบริจาคโรงเรียนบ้านแม่ขาน ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน

read more
 
Mr gabriel liow
นางคัทลียา ปริชานิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รับมอบตำราเรียนภาษาเกาหลี โดยมีอาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนประกันคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบตำราเรียนภาษาเกาหลี จำนวน 30 เล่ม จาก Representative Park Min Woo สำนักพิมพ์ Hawoo Publishing ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น ณ ห้องรับรองชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
read more
 
Mr gabriel liow
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด
รับมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ จำนวน 50 เล่ม จาก Mr. Gabriel LIOW ที่ปรึกษาทูต (ฝ่ายบริหารและกงสุล) พร้อมคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสประเทศสิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี ของการได้รับเอกราช และเป็นการครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
read more
 
New Books for Donation
     

 

budda     

 

budda   
 
footter