ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า sweet pepper

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Inheritance of resistance to tospovirus tomato necrotic ringspot virus in sweet pepper = การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานทอสโพไวรัส โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายในพริกหวาน / Pailin Puangmalai / The school 2013 /Full Text
Subject
sweet pepper -- Diseases and pests
2 Leaf analysis for evaluation of nutrient requirement of sweet pepper grown in soilless culture = การวิเคราะห์ใบเพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพริกหวานที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน / Wanpen Lohacharoen / The 2013 /Full Text
Subject
sweet pepper
Plants -- Nutrition


Page : 1