ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า sericin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Exhaustive separation of fibroin, sericin and pigments from yellow Thai silk cocoon = การแยกไฟโบรอิน เซริซิน และสารสี ออกให้หมดจาก รังไหมไทยสีเหลือง / Ruchira Pinkaew / 2011 /Full Text
Subject
Fibroin
Sericin
Pigments
Silk
2 Optimization of conditions for extraction and purification of sericin from silk cocoon = การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการสกัดและการทำเซริซินจากรังไหมให้บริสุทธิ์ / Pacharawan Ratanasongtham / The 2010 /Full Text
Subject
Sericin
Gums and resins
Silk
3 Roles of sericin protein from silkworm cocoons, bombyx mori, on human embryonic stem cells and wharton's jelly mesenchymal stem cells = บทบาทของโปรตีนซิริซินจากรังหนอนไหม (Bombyx mori) ต่อเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดวาร์ตันเจลลีมี-เซนไคม์ของมนุษย์ / Kewalin Inthanon / The 2015 /Full Text
Subject
sericin
Cytology


Page : 1