ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า plant nutrients

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Flow systems for determination of some plant nutrients in soil and evaluation of inhibitory activity of some enzymes by Substances from plant = ระบบการไหลสำหรับการหาปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดในดินและการ ประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์บางชนิดโดยสารจากพืช / Nuntaporn Moonrungsee / 2012 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Enzyme inhibitors
2 Management of iron toxicity in rice = การจัดการความเป็นพิษของธาตุเหล็กในข้าว / Singty Voradeth / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice
Plant nutrients
Rice -- Nutrition aspects
Poisoning
3 Manganese efficiency in Thai genotypes = สมรรถภาพการใช้ธาตุแมงกานีสในพันธุ์ข้าวไทย / Rataya Yanaphan / 2008 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Manganese
Rice -- Thailand
Rice -- Analysis
4 Preparation of silk fibroin - based hydrogels and their application on controlling plant nutrients release = การเตรียมไฮโดรเจลที่มีซิลก์ไฟโบรอินเป็นองค์ประกอบหลักและการประยุกต์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืช / Acharaporn Ratanamanee / school university 2014 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
plant nutrients


Page : 1