ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Work measurement

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The study on an effectiveness of the e-office system implementation in the faculty of veterinary medicine,Chiang Mai University = การศึกษาประสิทธิผลการทำงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Charatkae Chantarapaoraya / 2008 /Full Text
Subject
Office practice
Work measurement
2 การวัดการทำงานของบุคลากร งานบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Work measurement of personnel in outpatient and inpatient pharmacy services at Nakornping Hospital Chiang Mai Province / กอบกาญจน์ เอกสินธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
เภสัชกร -- การบริหารเวลา
เภสัชกร -- เชียงใหม่
การทำงาน
มาตรฐานการทำงาน
Work measurement -- Chiangmai
Hospitals -- Inpatient services
Hospitals -- Outpatient services


Page : 1