ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Wastewater

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Community textile wastewater decolorization by immobilized coriolus versicolor RC3 cells on natural materials = กำจัดสีน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับชุมชนโดยเซลล์ตรึง Coriolus versicolor RC3 บนวัสดุธรรมชาติ / Tanapong Kasamsuk / 2007 /Full Text
Subject
Decolorization
Wastewater
2 Decolorization of textile wastewater from batik dyeing in repeated batch system using immobilized Coriolus versicolor RC3 = การกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมผ้าบาติกในระบบบำบัดแบบกะหมุนเวียนโดยใช้เซลล์ตรึงของ Coriolus versicolor RC3 / Mayura Srikanlayanukul / 2007 /Full Text
Subject
Wastewaters
Water -- Purification
Environmental control


Page : 1