ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Vegetables -- Processing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of contaminated escherichia coli and salmonella spp. in export vegetable production by molecular biology techniques = การตรวจสอบการปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp. ในการผลิตผักส่งออกโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา / Piyamat Somphee / 2011 /Full Text
Subject
Vegetables -- Contamination
Vegetables -- Processing


Page : 1